ETS170: 2005VT1

Nedan finns studenternas egna förlag på tentauppgifter som lämnats in under kursens gång, tillsammans med kursansvariges kommentarer. 

 

OBS! Dessa tentaproblem är av varierande kvalitet och bedömningsmallarna kan i många fall diskuteras och innehåller ibland sakfel, så när ni använder dessa problem för att tentaplugga så får ni själv bilda er en uppfattning om deras värde som kunskapsutvärderingsinstrument. 

Tentaproblemförslag med kommentarer:

 

Abstraktionsnivåer

Detta är en fråga på ett centralt område och den kräver eftertanke då den är kopplat till ett exempel och en motivering krävs. Dock hade jag gärna sett att man hade med något som gjorde att man fick visa att man förstått hur dessa abstraktionsnivåer används i praktiken, att alla krav inte ska vara på samma nivå, när olika nivåer är lämpliga eller olämpliga etc. Därmed saknas värderingsaspekten i denna fråga och den blir lite för okvalificeerad. Exemplet känns i lite overkligt och jag undrar om mjukvarudelen egentligen blir särskilt omfattande eller komplex. 1p

 

Projekttyp och abstraktionsnivåer

Ett icke-trivialt exempel med frågor som kräver eftertanke. Exemplet kopplar samman  projekttyper och abstraktionsnivåer. Man skulle kunna tänka sig en ännu bättre variant där tredje frågan krävd någon form av värdering eller jämförelse av abstraktionsnivåernas lämplighet. 2p

 

Smått & Gott ur kap 1

En bra blandning frågor på saker som är viktiga ur kap 1. Dock är bedömningsmallen inte fullständig och tveksam vad gäller d) och e). Något har trillat bort i fråga b) och fråga  d) är visserligen bra men exemplet känns för abstrakt och intetsägande. Med lite mer putsning och byte av några delfrågor hade detta kunnat bli kanon. 1p

 

Abstraktionsnivå och projektmodell

Ett bra exempel och frågor som kräver eftertanke. I bedömningsmallen så tycker jag att domännivåkravet nästa låter mer som målnivå. Skulle vilja se ett mer konkret krav som är kopplat till vad användarna+systemet gör tillsamman. Dessutom är produktnivåkravet nästan mer domännivå då användarna är med inte bara produkten. Gränserna kan var lite flytande, men i en bedömningsmall vill man gärna ha det klockrent... 1p

 

Projekttyper och projektmodeller

Bra frågor som kräver värdering. Att fråga vad som INTE är bra är inte så vanligt bland de frågor jag får in så därför blir det ett litet kreativitetsplus. 2p

 

Abstraktionsnivåer

Mycket bra och realistiskt exempel. Bra frågor som tillsammans ger en god bild av om den som svarar har förstått på djupet och kan värdera abstraktionsnivåerna. Mycket bra bedömningsmall, även om nivåexemplen kunde varit mer klockrena. 2p

 

Kravprocessen

En spännande och innovativ fråga! Dock är bedömningsmallen för odetaljerad för en sådan öppen fråga. Jag tror också det är svårt att uttala sig om utformningen av en kravprocess utan att samtidigt ha ett specifikt sammanhang att relatera till. Kravprocessen beror ju helt på sammanhanget. Det efterfrågade perspektiven finns inte med i bedömningsmallen. Jag saknar värderings/jämförelse/djuptänkande i frågan. 1p

 

Projektmodeller och projekttyper

En bra och viktig fråga som kräver jämförelse och eftertanke. Bra exempelsvar. Kan ev bli knepig att bedöma lika över alla tentor då bedömningsmallen inte innehåller listning av godkända  för/nackdelar. 2p

 

Projektmodeller

Andra delfrågan kräver kunskap om för/nackdelar som man visserligen kan minnas utan djupare förståelse ur boken. Delfråga 1 kommer nog göra att den som ska svara känner sig osäker på hur mycket som krävs i svaret. Saknar värdering/jämförelse. 1p

 

Abstraktionsnivåer och projekttyper

Ett bra exempel och en fin koppling mellan olika delar av kap 1. Bra bedömningsmall, dock är domännivåexempellösningen i b) tveksam. 2p

 

Abstraktionsnivåer

En bra fråga med ett genomarbetat case. Hade varit ännu vassare om frågan testat förmpgan att värdera lämpligheten i en viss abstraktionsnivå. Bra bedömningsmall. Dock kan man ifrågasätta om inte designnivåkravexemplet egentligen är produktnivå. 2p

Abstraktionsnivåer

a) är en bra, öppen fråga som kräver eftertanke. Bra svar på frågan (men som bedömningsmall blir det nog svårt att sätta poäng om man inte svarat riktigt som det var tänkt av frågeställaren; och vad är egentligen ett abstraktionskrav??) b) är mer av minnestestkaraktär c) klurig fråga som kräver att man fattar vad frågeställaren är ute efter - tveksamt om denna urskiljer djuptänkarna från minneskonstnärerna? Hur bedömer man frågan om man svarar utförligt kring validering på fråga c)? 1p

 

Smått & gott ur kap 1 & 3

Flera bra frågor som kräver eftertanke. Ganska bra bedömningsmall men flera av frågorna kan nog ge väldigt spridda svar så risk för svårbedömdhet med nuvarande mall finnes. Uppmaningen "Välj så många användningsfall du tycker känns väsentligt" skapar nog mer frågor om vad frågeställaren vill än aha-upplevelser... Lösingen på b) produktnivå är fel - detta är typisk domännivå. 1p

 

Jämförelse produktegenskapskrav och användningsfall på produkt- eller designnivå

Frågor som försöker jämföra två tekniker tycker jag i grunden är jättebra. Det kräver att man tänker efter på djupet och att man kan värdera teknikerna i ett sammanhang, som i denna fråga där teknikerna sätts i relation till en viss projekttyp. Tyvärr är denna fråga omöjlig att ha på tentan då den är tvetydig - "COTS-projekt" är ett luddigt begrepp och det är inte klart vad som avses: offertförfrågan, upphandling eller utveckling av generisk hyllprogramvara? Ännu värre är att det är direkt fel svar i bedömningsmallen. Vid utveckling av COTS-produkter kan man mycket väl ha krav på produkt eller designnivå och i många utvecklingsprojekt där man tar fram produkter för en öppen marknad så sker validering inte med slutanvändare på samma sätt som när ett kontrakt eller offertunderlag finns. Dock är det vid inköp eller upphandling av COTS ofta meningslöst att ha krav på lägre nivå än domännivå eftersom det ofta handlar om att jämföra befintliga produkter som ju är som de är om man inte har möjlighet att köpa speciell kundanpassning. Om poängen med frågan är att kolla förståelse av vikten av att ligga på domännivå i vissa sammanhang, så är frågan inte väl vald eftersom feature requirements ofta hamnar på produktnivå snarare än domännivå, medan use cases eller task description rätt använda passar utmärkt på domännivå. 0p

 

Teknikjämförelse samt prioritering

Kanonfråga som kräver eftertanke och motivering och är exempelbaserad. Bygger på case i  tidigare fråga Ett stort problem med frågan är att "användningsfall" är ett tvetydigt begrepp och inget i frågeformuleringen är gjort för att förtydliga vilken sorts användningsfall som avses varför det blir svåra bedömningsproblem. Jämför med alla möjliga sätt som användningsfall/scenarier används på i [Weidenhaupt98], samt min översikt av begreppsförvirringen på L3. Hade ni rett ut tvetydigheten så hade det blivit full pott. 1p

 

Virtuella fönster, kontextdiagram, m.m

Kontextdiagramfrågan är bra då den testar färdighet i en viktig teknik. Ett problem med fråga a): Jag tycker det är synd att inte ta upp nackdelar eller svårigheter också. Er bedömningsmall för a) visar att ni själv inte heller har koll på en svårighet med virtuella fönster: att de ofta misstages för att vara design av användargränssnitt när de i själva verket handlar om data som ska behandlas av systemet och att tekniken lämpar sig bra för elicitering och validering av data men att man måste vara mycket tydlig med att detta är inte så som det kommer att se ut i slutändan. I bedömningsmallen för kontextdiagram har ni missat ett vanligt misstag som bör ge poängavdrag: att det inte är tydligt vilket system som ska utvecklas genom att boxen har extra feta linjer. Hela poängen med kontextdiagram är att göra en systemavgränsning och de som missar detta ska ha rejält avdrag på poängen. (Obs! Man får skrolla rejält för att hitta bedömningsmall för c) och d)) 1p

 

Diverse jämförelser mellan olika tekniker

Bra frågeämnen. (Dock är formuleringen "jämför skillnaderna" inte så lyckad. Bättre vore "Jämför X med avseende på skillnader och likheter" eller "Red ut styrkor och svagheter..." eller ngt likn) En liten miss i 1) som kan bli problem i bedömningen är det faktum att datakrav ofta anses som en sorts funktionella krav. Tyvärr har frågorna karaktären av att till viss del premiera de med "fotografiskt minne". Frågorna och bedömningsmallen missar att ställa tekniker mot varandra eller att värdera dem tillsammans. Även om ni frågar efter jämförelse så har varje teknik i bedömsningsmallen redovisats utan relation till de övriga. Inget i stil med "det är X bra på men inte Y men båda är bra med avseende på A och B". Dock är det viktiga kunskaper som testas och har man förståelsen så klarar man nog frågan bra även utan fotografiskt minne. 2p

 

Uppgiftsbeskrivningar

Denna tycker jag är mycket bra. Synd bara att exemplet är lite av en ploj och att det inte rör systemutveckling eller programvara överhuvudtaget. Exemplet duger som en roande tillämpning och det ger förståelse för vad uppgiftsbeskrivningar är för något så läs det gärna, men på en tenta tror jag att tentanderna hade blivit förgrymmade snarare än roade tyvärr. Hade exemplet varit ett annat så hade det blivit full pott. 1p

 

Uppgiftsbeskrivningar

Bra frågor på viktiga saker som knyter an till bra exempel från tidigare fråga. (Fast till nästa inlämning ska ni kanske förnya er?) 2p

 

Kvalitetskrav

Några frågor är mer av minnestestkaraktär men på viktiga saker och det är bara mindre delfrågor. Sista frågan är av typen "gissa vad jag är ute efter" och kan bli problem. Vore bättre att gå direkt på sak och kolla förståelse på ett sådant sätt att folk inte måste knäcka gåtan om vilket diagram som avses. 1p

 

Kvalitetskrav

I det närmaste klockren. 2p

 

Funktionella krav och kvalitetskrav

Bra fråga kopplat till ett tänkt verkligt fall (som dock inte verkar lite väl "low tech" med tanke på utvecklingen av smart cards etc) Det är lite luddigt att be om "ange funktionell krav". Tentanden har nog svårt att veta hur omfattande dessa ska vara. Är det ok att använda hela uppgiftsbeskrivningar med lösningsförslag? Ska de som gör så få lika många poäng som en som skriver en enkel textsnutt? Av bedömningsmallen att döma så är frågeställaren bara ute efter korta textuella krav av typen produktegenskapskrav. Synd alltså att frågan ignorera stilar och tekniker som är huvudnumret i kursboken. Jag tycker vidare inte det är bra att i exempel lösningen ha "icke rimliga" svar. Exemellösningen ska vara exempel på bra lösningar som ger full poäng enligt bedömningsmallen. Bedömningsmallen är också svåranvänd och luddig. 1p

 

Tumregler för bra uppgiftsbeskrivningar

Bra frågor. Lite av minneskonstnärsfrågor men på viktiga områden och då exempel efterfrågas så kräver det eftertanke. Det hade varit trevlig med översättning av termerna till svenska med de engelska inom parentes. 2p

 

Virtuella fönster och datamodeller

En innovativ fråga som testar förståelse och ett relevant exempel. Bedömningsmallen borde varit bättre med avseende på hur poängen ska delas ut men eftersom nyskapande premieras så bir det ändå full pott. 2p

 

Användbarhet

Mycket bra frågor på viktigt område. Synd bara att fråga a) inte är tydlig med vilken uppsättning användbarhetsfaktorer som avses. Som bekant har ju Lauesen och Karlsson valt olika källor när de har listat sina faktorer. Detta kommer att skapa problem vid bedömningen. Utan detta problem i frågeställningen och bedömningsmallen hade det blivit full pott. 1p

 

Icke-funktionella krav och systemanpassning

Innovativ fråga och ett tappert försök att göra frågor baserat på ett exempel. Dock blir frågan snarare ett test på kunskap om själva domänen än test av teorier i kursen. Jag ser ytterst stora svårigheter med att ha denna typ av frågor på tentan med avseende på rättvis bedömning. Kopplingen till de nämnda inlärningsmålen är också svag. Inte ett enda av svaren i bedömningsmallen på b)-c) har med generell teori ur kurslitteraturen att göra utan handlar snarare om lekmannens sunda förnuft i affärssystemdomänen. Jag har ingen möjlighet att själv på djupet avgöra korrektheten i era utsagor med ledning av teoribasen i kursen. Tyvärr kan det alltså inte bli bonus trots att ni säkert lagt ner mycket jobb på denna fråga. 0p

 

Begreppskunskap

Här kommer några rimliga begreppskunskapsfrågor som iofs klaras med minneskunskap så när som på de exempel som efterfrågas. Frågorna är på viktig teori. Delfrågorna är ganska "lätta" bara man pluggat så denna kanske kan passa som förstafråga på en tenta. Dock vill jag se er spänna bågen lite högre för full bonus. 1p

 

Prototyper

Bra fråga. Det hade varit perfekt om ni även tagit med fallgropar med prototyper, tex att man blir låst vid en viss design. Jag hade också velat se detta relaterat till begreppet användbarhetstestning (usability testing). 2p

 

Kvalitetskrav

Bra fråga. Testar inte bara minnet utan i huvudsak förståelse. Sista delfrågan c) är lite tveksam. Jag kan lätt hitta argument för att andra gejer skulle prioriteras och vi har nog inte tillräcklig domänkunskap för att kunna svara på detta i det specifika fallet. Jag tror inte subjective satisfaction är så viktigt eftersom det inte är en livsstilsprodukt eller liknande - task efficiency borde vara mycket viktigare. 2p

 

Användbarhetstestning

Kanon. Även om en del har minnestestkaraktär så är det viktiga saker att känna till. Och förståelse och värdering behövs nog för att fixa hela frågan. 2p

 

Parvisa jämförelse

En rak kunskapsfråga som jag hoppas alla klarar. Den är lite väl lätt och den har ingen djupare varderingskaraktär. Ni har också missat en viktig svårighet: hur gör man med beroenden?  Spänn bågen lite högre nästa gång. 1p

 

Kvalitetsaspekter på kravspecifikationer

En innovativ och omfattande fråga. Kan bli tuff att bedöma och rätt tuff att svara på för den delen, men kräver definitivt förståelse. 2p (bilden saknas - kan grupp E skicka mig den?)

 

Kvalitetskrav

Bra fråga som inte testar minnet i första hand. Dock tror jag att det blir svårt att inte få poäng på sista frågan då motiveringar är svåra att bedöma när man inte har domankunskap "på riktigt". 2p

 

Elicitering

B) är en fråga. Dock blir det avdrag för bedömningsmallen på både a) och b). Ni har egentligen inte svarat på era frågor. Och det är lite tråkigt med en fråga där i stort sett allt är "rätt". 1p

 

Elicitering

Mkt bra. Speciellt er egen lösning. 2p

 

Anbudsjämförelse

Första gången jag ser en fråga på detta. Innovation premieras. Dock tror jag att den blir svår att rätta och att många kommer att få mer poäng än de kanske förtjänar pga att vi inte kan underkänna motiveringar med examinators dåliga domänkunskap... Känns som man testar mer förståelse av exemplet än förståelse av en viss teknik. 2p

 

Användbarhetsfaktorer

Rättframfråga med tanke på vad jag sa på föreläsningen men inte desto mindre bra för det. :-)  En lätt del och en svår del. Testar förståelse.2p

 

Kvalitetskrav

Innovativt och bra. Testar förståelse. (se även tidigare fråga) 2p

 

Kvalitetsegenskaper hos krav

Bra. Lätträttad. Testar förståelse tror jag (man ju alltid chansa på sådana här frågor men det är ok och chansen att gissa rätt på slump är tillräckligt låg). Jag tycker själv att det är lite svårt att egentligen skilja på tex entydig och precis. Leder inte oprecisheten till flera tolkningsmöjligheter? Nåväl det är inte ert fel utan faller väl snarare tillbaka på Alan Davis klassificering på sid 19 i Ka1. Ni får ändå 2p

 

Elicitering

Öppen och svår fråga som testar minneskunskap av viktiga saker och i viss mån förståelse vad gäller att kunna kobinera tekniker på ett vettigt sätt. 2p

 

Kvalitetskrav

De två första frågorna är mer av minnestestkaraktär. Fråga 3 är knepig - a) är mer "gissa vad jag är ute efter" och b) blir svår att rätta med er bedömningsmall. 1p

 

Brainstorming, fokusgrupper och workshops

Testar både kunskap om teknikerna och förmågan att resonera och värdera dessa. Jag gissar att poängsättningen kan bli lite svår dock med nuvarande bedömningsmall. 2p

 

Eliciteringstekniker

Bra kunskapskoll. Värdering finns också. Dock blir det lite halvsimpelt när svaren helt enkelt bygger vad som saknas i förutsättningarna. Jag undrar också om svaren bra/dåligt är så klockrena? 1p

 

Diverse frågor (granskningar, kravspecinnehåll etc)

Ett antal relevanta kunskapskontrollfrågor. Speciellt 2:an är bra. Dock kan det inte bli poäng: dels så är delfråga 5) inte bra och jag saknar bland de övriga frågorna lite mer koll av annat än kom-ihåg-kunskap. Delfråga 5) är direkt missvisande. Jag kan mycket väl tänka mig situationer där det är bra att ha med information om användbarhetsproblem i kraven. Aktörerna bör ofta finnas representerade i kravdokumentationen, speciellt om man har (några av) kraven på domännivå. Den här typen av tvärsäkra i alla situationer svart-vit-rätt-fel-svar antyder en alltför naiv syn på vad kravhantering innebär. Vad händer om man har en kravdatabas? Finns krav bland supportärenden eller i buggrapporter? Vilken projekttyp gäller det? Ni borde definitivt utvecklat vad ni menar med "kravspecifikation" i frågan. 0p

 

Eliciteringstekniker

Kollar förmåga att värdera tekniker utifrån eliciteringsproblem. Bra lösning och bra bedömningsmall! 2p

 

State transition diagram

The problem does a good job in testing if you can contruct state machines. But it is not a problem that is perfectly central to the learning objectives. It is nice that the questions requires some detailed technical work, but I would have preferred that you selected a technique that is more pertinent to higher abstraction levels. 1p

 

Elicitering

Bra fråga. Kollar förmågan att ur exemplet dra slutsatser och använda begreppet intressent. Jag tror den är rätt så lätt, men man ska ju ha någon enstaka lätt fråga på tentan också :-) 2p

 

Validering

Kunskapskoll, men testar också förmåga att se samband. 2p

 

Kravkvalitet, och Validering

Kunskapskoll med fokus på samband, fördelar/nackdelar och jämförelse. Bra! 2p

 

Kravkvalitet

Bra kunskapskoll men jag saknar lite mer "djupfiske". Inga jämförelser eller värderingar. "Varför"-frågan ger dock lite mer. 1p

 

Elicitering

Bra kunskapskoll. Lite väl minnesfokuserat, men jag tycker det är vettigt med för- och nackdelar-frågan. Och att fråga om syftet och när det är tillämpligt kräver nog lite mer eftertanke. 2p

 

Elicitering + marknadsdriven kravhantering

Kunskapskoll. Lite väl mycket en kom-ihåg-test. "Relations-frågan" på slutet är bra. 1p

 

Kravkvalitet

Mkt bra uppgift. Kopplar kravkvalitetsattribut till åtgärder. Kräver definitivt eftertanke. 2p

 

Kravkvalitet och elicitering

Kunskapskoll på relevanta saker. Lämpar sig speciellt för dem med fotografiskt minne. 1p

 

Kravkvalitet och CRUD-check

Frågor på viktiga saker. Saknar dock test på djupet. Kravet om exempel kräver dock eftertanke, även om det blir svårt att sätta poäng med er bedömningsmall. Dessutom finns sakvel i ert eget svar. "tacit requirements" betyder ungefär dolda/underförstådda/gömda/ krav och har inte direkt med stabilitet att göra. (Bilden saknas - skicka till mig) 1p

 

CRUD-check

Kräver att man vet hur det är tänkt att användas. Praktisk arbete med exempel som funkar bra. (Bilderna saknas - skicka dem till mig separat!!) 2p

 

Produktledning

Frågor på viktiga kunskaper. Dock är det för mycket karaktären av minnes test eller test av "kan du komma på vad jag är ute efter?"-typen. Frågorna 3 och 5 tror jag blir svårbedömda och jag tror inte att er bedömningsmall hjälper när man får alla möjliga konstiga svar från de som inte fattar vad frågeställaren vill ha.  1p

 

Kravkvalitet

Viktig fråga. Vill dock ha mer på-djupet-kunskapstest. I svaret: Vad gäller "entydig" så har ni egentligen inte förklarat hur det faktum att ma ställer kraven på domönnivå kan avhjälpa mångtydighet.  Ni har också sammanblandat enhetlig (menar ni consistent? - jag brukar använda överensstämmande, konsekvent) och konsis. 1p

 

Intressentanalys

Innovativ fråga med bra exempel som är tillräckligt omfattande för att vara intressant men tillräckligt enkelt för att hinna begripas på en tenta. 2p

 

Risker och CRUD

Kopplar risker (fel system, orealistiska krav) till vad som görs för att minimera dessa. På gränsen till för mycket av minnestest. 2p

 

Kravhanteringsverktyg

Ny fråga. Fråga a) är mest intressant. Fråga b) är lite väl simpel och tveksam med företagskunskap - det där ändrar ju sig en gång i kvartalet ... Förväntar mig att ni spänner bågen lite högre. 1p

 

Produktledning

Första frågan är intressant. Dock blir det svårt med att kräva företagsexempel. Focal Point har många kunder som inte är mjukvaruutvecklare resonemanget haltar betänkligt. De andra motiveringarna känns också lekmannamässiga. Vi har nog svårt att på en tentauppgift kräva en djupare insikt i specifika företags marknadsstrategier. Andra frågan är också intressant - jog tror den är rätt svår dock för ynka 2 poäng och jag tror att bedömningsmallens förslag inte hjälper när man får alla möjliga andra svårighetsförslag från tentanderna. 1p

 

Produktledning

A: Varför inte ange aktiviteterna i frågan och sedan be om ngt mer kvalificerat än att bara rabbla upp deras syfte? Tex relatera till aktiviteterna elicitering, specificering, validering? B: Man "väljer" väl inte modell - om man är marknadsdriven eller inte är väl en konsekvens av vilken typ av produkt man säljer. Ni har inte svarat fullständigt på era egna frågor (5 aktiviteter + 5 egenskaper). 1p

 

Kravkvalitet och risker

Bra! Klaras ej med minneskunskap enbart. Bra eget svar. 2p

 

CRUD

Innovativ fråga! Kompletterat med d)-frågan blir det också lite mer på djupet. 2p

 

Marknadsdrivet

På gränsen till för mycket test av minneskunskaper. Del b) lite djupare. 2p

 

Elicitering och kravkvalitet

Svaren blir för knutna till den specifika domänen och exemplet som iofs är kul men lite oseriöst för en tenta. Blir nog mycket svår att "rätta". 1p

 

Usability

Viktigt område men ... Lite mycket "gissa vad jag tänker på" eller "gissa vad som står där och där i boken". 1p

 

Gapanalys

Rätt tufft att lägga 10% av en tentas frågor på detta. Men det är en bra fråga. 2p

 

Porters 5 krafter

På gränsen till minneskunskapsfokus, men tvistade på ett hyffsat sätt för att röka fram lite förståelse på djupet. 2p

 

Risker

Lite mycket fokus på testning snarare än krav. Men fokus på hur man kan minska riskerna är ju bra. Dock lite väl allmänt och ej kravfokuserat. 2p

 

Produktleding

Bra frågor. Tråkigt dock att b) ger fler poäng än c) när c är mer kvalificerad. 2p

 

Usability och elicitering

Kul fråga, speciellt för en Audiägare :-) 2p

 

Produktledning

Lite väl minnekunskapsfokuserat. (ii) kan bli bättre om man även frågar varför det är svårt. 2p

 

Projekttyper och diverse

2p

 

Usability

2p

 

Risker och test

2p

 

Produktledning

2p

 

Produktledning

Inte bra med först a) "övergripande" och sedan b) på samma sak igen fast "mer ingående". funkar ej att rätta. men jag är på snällt humör idag :-) 2p

 

Kravberoenden

Tack för denna. Jag har saknat frågor på beroenden. Dock är b) lite väl krystad av "gissa-vad-jag-är-ute-efter"-karaktär. Borde kunna formuleras om så att den blir vettigare. 2p

 

Elicitering

Kopplar teknik till vad den är bra för. 2p