Lunds Tekniska Högskola                                                                                      2005-03-02

Kravhantering ETS170

 

Grupp K                                                                                              Josef Granqvist (d00jgr)

                                                                                                      Majk Kruszewski (e04mkr)

                                                                                                              Erik Wiktorin (d00ew)

 

K6 – Det Marknadsdrivna Biblioteket Smörblomman

Syfte

Syftet är att allmänt orientera sig kring marknadsdrivna projekt.

Frågor

a)      Räkna översiktligt upp skillnader mellan kravhanteringen i marknadsdrivna projekt och kontraktsdrivna projekt! (4 p)

 

b)      Förklara mer ingående hur och varför marknadsdriven kravhantering skiljer sig från kontraktsdriven kravhantering med hänsyn till följande områden.

 

i.         Kravprioritering (2 p)

 

ii.       Kravens livstid (2 p)

 

iii.      Tolkning av krav (Interpretation of Requirements) (2 p)

 

Bedömningsmall

a)                  Översiktligt: För 4 p krävs att svaret innehåller minst 4 av följande 13 skillnader (tabell från [Ka 2] s 6). Även andra skillnader kan accepteras.

 

Marknadsdrivna projekt

Kontraktsdrivna projekt

 

 

Många kunder

En eller få kunder

Många konkurrenter

Inga konkurrenter

Stor frihet i val av innehåll

Inget/kontrakterat val av innehåll

Stor frihet i val av leveranstid

Inget/kontrakterat val av leveranstid

Stor frihet i val av prissättning

Inget/kontrakterat val av prissättning

Huvudsakligt mål: Tid till marknad

Huvudsakligt mål: Uppfylla en spec.

Framgångskriterier: Försäljning, marknadsandelar, lönsamhet.

Framgångskriterier: Acceptans, tillfredsställelse.

Flera på varandra följande releaser

En release, sedan underhåll

Ofta mindre formell specifikation

Kontrakt mellan beställare och utförare

Ofta inte kända eller identifierabara kunder

Ofta kända och identifierabara kunder.

Liten närhet till kunderna

Stor närhet till kunderna

Process: Hantera ström av krav, priotritering, konstnadsestimering, releaseplanering

Process: Insamling, modellering, validering, konfliktshantering

Utvecklarnas relation till produkten är långsiktig

Utvecklarnas relation till produkten är kortsiktig (ofta till projektet är slut)

 

 

b)                  Ingående: Här gäller det dels att inse var skillnaden ligger (1 p per område) och visa förståelse för varför (1 p per område).

 

i.         I marknadsdrivna projekt spelar prioriteringen en större roll. Medan det i kundspecifika projekt oftast gäller att nå vissa på förhand uppsatta mål, gäller det i marknadsdrivna projekt å andra sidan att prioritera vilka mål man hinner nå i förhållande till time-to-market. Kontraktsställaren kan välja när produkten är klar – exempelvis att inte bli nöjd förän alla krav är mötta – medan det för en marknadsprodukt är utvecklarna som genom prioritering bestämmer vilka krav som ska uppfyllas.

 

ii.       I marknadrivna projekt är kraven mer långsiktiga. De marknadsdrivna produkterna släpps i flera releaser med växande funktionalitet. Produkten som släpps på marknaden har ofta större behov av vidareutveckling på grund av exempelvis marknadsanpassningar och funktionskomplettering efter market-impact-analysis. (Detta härör oftast från eventuella prioriteringsanpassningar i hänsyn till time-to-market.) Man är således inte färdig med kraven när man släppt produkten, de kan exempelvis förändras eller förädlas.

 

iii.      Det är större risk för kravmisstolkningar i marknadsdrivna projekt. I marknadsdrivna projekt är risken större för missförstånd vid skapande och tolkning av krav, främst på grund av att det är svårt att identifiera kunden. I kundspecifika projekt finns det ofta utvecklare med domänexpertis (så kallade super-designers) vilket är svårare i marknadsdrivna projekt där domänen är mer spridd och varierad.