Uppgiften behandlar kvalitetskrav.

 

a)      I boken använder man ett antal olika tabeller med kvalitetsfaktorer för att dela in kvalitetskrav. En av dessa är McCall. Vilka är de tre olika kvalitetsfaktorerna på den översta nivån? Nämn dem och beskriv kortfattat vad de innebär. (1p)

b)      Förklara vad ”quality grid” innebär och vad man använder den till. Illustrera med ett eget exempel där du skapar ett scenario och skapar en kvalitetstabell. Förklara varför du har gjort som du har gjort. (5p)

c)      Vad innebär termerna ”open metric” och ”open target”? Vad finns det för fördelar och nackdelar med att använda dem?  (2p)

d)      Ett produktionsföretag har ett system som fungerar väldigt bra med nuvarande belastning. Men inom en snar framtid väntas produktionen att dubblas, så antalet maskiner ökas med en faktor 2 för att kompensera för denna produktionsökning. Kommer det att fungera bra eller finns det några risker med detta antagande? (2p)

 

Bedömningsmall:

a)      [Lau] sidan 220-221
Uppgiften ger 1p för samtliga tre kvalitetsfaktorerna med kortfattat förklaring av vad de innebär.

De tre kvalitetsfaktorerna på den översta nivån är:
Operation: Hur bra systemet är att använda för slutanvändaren. Det innefattar bland annat integritet, korrekthet, pålitlighet, effektivitet och användarvänlighet. Alla de här faktorerna är viktiga för att användaren ska kunna använda systemet på ett bra sätt.
Revision: Hur lätt systemet är att underhålla och bygga ut. I ett bra system ska det vara lätt att lokalisera och hitta fel, testa efter att man har gjort ändringar, utöka med nya funktionaliteter.
Transition: Hur lätt systemet är att anpassa systemet till nya miljöer och omgivningar. T.ex. vill man kanske att det ska vara lätt att porta om systemet mellan olika plattformar. Innefattar också hur bra systemet kan samarbeta med andra system, samt om man kan återanvända delar av systemet.

b)      [Lau] sidan 226-227
Uppgiften ger 1p för förklaring av begreppet ”quality grid” översiktligt.
Uppgiften ger 2p för scenario med rimlig kvalitetstabell.
Uppgiften ger 2p för rimlig motivering till tabellen.

”Quality grid” innebär att man värderar de olika kvalitetkravens viktighet. De kraven som är kritiska och viktiga ska prioriteras högst. Det ligger till grund för hur resurserna fördelas på de olika områdena. Skulle alla områdena behandlas lika, skulle kostnaden i form av tid och pengar bli väldigt stor.

Exempel: Bankomatsystem. Systemet ska bestå i en lokal dator i varje bankomat ansluten till det lokala nätverket. Användarna ska kunna ta ut pengar från sitt konto, samt kunna kolla sitt saldo.

 

Critical

Important

As usual

Unimportant

Ignore

Integrity/Security

1

 

 

 

 

Correctness

2

 

 

 

 

Reliability/Availability

 

3

 

 

 

Usability

 

 

4

 

 

Efficiency

 

 

5

 

 

 

1.      Säkerheten är otroligt viktig. Man ska inte kunna hacka sig in i systemet.

2.      Det är viktigt att systemet funkar på rätt sätt. Kunden ska t.ex. få ut rätt antal sedlar, och systemet ska debitera rätt konto.

3.      Sett ur både bankens och kundes synvinkel vill man ju att de ska fungera så ofta som möjligt. Allt för att minska köbildningen i kassorna  inne på bankerna.

4.      Normalt användargränssnitt som kunde är van vid. Man behöver inte lägga så mycket resurser på flashiga gränssnitt här.

5.      Effektiviteten är heller inte så viktig. Det spelar kanske inte så stor roll om det tar 10 eller 15 sekunder.

Allmänt: Vi har satt flera av kvalitetsfaktorerna till höga värden, men vi anser att det är viktigt för ett system av denna typ att upprätthålla en hög kvalitet.

 

c)      [Lau] sidan 228-229
Uppgiften ger 1p för korrekt beskrivning av ”open metric” och 1p för korrekt beskrivning av ”open target”.

”Open metric” och ”open target” kan man använda i vissa fall när man inte vet riktigt hur högt man ska ställa ett krav. T.ex. om man vill ha med ett krav på att responstiden inte får överstiga ett visst värde, så kan man använda sig av ”open target”. Då kommer leverantören att fylla i ett rimligt värde, och sen får kunden avgöra om det är tillräckligt bra.
Om det finns krav som kunde inte vet riktigt hur man ska mäta, så kan man använda sig av ”open metric”. Då förväntas leverantören presentera en lösning på detta i sitt förslag.

d)      [Lau] sidan 242-243
Uppgiften ger 2p för rimlig förklaring med hänsyn till graferna på sidan 242-243.

Det finns en stor risk i detta antagande, eftersom funktionen mellan belastning och produktion inte är linjär. Kommer belastningen upp till en viss nivå, så kommer systemet att haverera eftersom produktionen inte hinner med. Detta vet alla som har läst köteori. Lösningen är förmodligen att antalet maskiner behöver mer än fördubblas.