Syfte:

Testa så att studenten kan och har förståelse för de olika kvalitetskriterier som finns för en kravspecifikation.

 

 

Uppgift a)

Vad menas med att en kravspecifikation har spårbarhet både framåt och bakåt och varför är det viktigt att ha?

(4p)

 

Svar:

Att ha spårbarhet framåt respektive bakåt betyder att man:

           

 

För att kunna verifiera att krav är korrekta behövs spårbarhet bakåt till det tillhörande målet. Väl så viktigt är att ha spårbarhet från mål till krav för att kunna säkerställa att det finns krav för alla mål. Spårbarhet framåt till design och implementation är viktigt för verifiering att man verkligen implementerar det som står i kravspecifikationen.

 

Lösningsmall:

1p. Svaret skall innehålla minst ett korrekt svar som beskriver vad spårbarhet framåt är.

1p. Svaret skall innehålla minst ett korrekt svar som beskriver vad spårbarhet bakåt är.

 

1p. Svaret skall innehålla en korrekt förklaring till varför det är viktigt med spårbarhet framåt.

1p. Svaret skall innehålla en korrekt förklaring till varför det är viktigt med spårbarhet bakåt.

 

Uppgift b)

Det finns flera andra viktiga kvalitetskriterier för en kravspecifikation. Välj själv ut ytterligare fyra stycken och beskriv dem. (Observera att motivering/förklaring för varje kvalitetskriterium krävs och att spårbarhet ej får väljas).

(6p)

Svar:

På sidan 376-380 i Soren Lauesens bok förklaras tydligt olika kvalitetskriterier. Vid varje kriterium krävs att studentens motivering/förklaring visar på förståelse. Att t.ex. skriva: ”Kriteriet Correct är för att kolla så att allt är rätt i kravspecifikationen”, är inte en godtagbar lösning då studenten inte visar förståelse. Svaret borde förklara att ett krav måste reflektera ett behov eller förväntning, som kunden har, för att vara korrekt. Förståelse kan även visas genom att kunna klargöra vilka svårigheter som finns med kriteriet.

 

Lösningsmall:

För varje korrekt kriterium ges 0.5p. Ytterligare 1p ges för korrekt motivering/förklaring till kriteriet.