Användbarhet

Ditt mjukvaruföretag har nischat sig som klonare på den stenhårda marknaden för ordbehandlingsprogram, vilket innebär att ni utvecklar COTS-produkter som i princip har samma grundfunktionalitet som marknadsledarnas, men till ett övertygande lågt pris. Företaget arbetar just nu med ett program som ska ta marknadsandelar från Word. Ni håller på med användbarhetsspecificering och er piratkopierade version av Word studeras som "prototyp" då ni ska sätta upp era användbarhetsmål.

 

a ) Presentera och beskriv de fem kategorier man brukar dela in användbarhetsmål under. (5p)

 

b ) Formulera för varje kategori två tillhörande mål baserat på dina erfarenheter av Word. Målen ska visa att du förstår och kan tillämpa kategoriseringen snarare än att testa dina wordkunskaper. (5p)

 

Lösning:

a ) Svaret på första delen av frågan finns definierat i [Ka1] 3.3.2, de fem kategorierna av användbarhetsmål är:

 

1) Relevans. Denna kategori beskriver hur väl systemet stöder användarna i deras uppgifter. De funktioner som systemet tillhandahåller betraktas som relevanta om användarna kan utföra sina arbetsuppgifter med hjälp av dem.

 

2) Effektivitet. Denna kategori beskriver hur effektivt användarna kan utföra sina arbetsuppgifter i termer av snabbhet och problemfrihet.

 

3) Tillgänglighet. Denna kategori behandlar hur lätt användarna kan komma åt nödvändig information. Den innehåller ofta krav på faktorer såsom ergonomi och layout.

 

4) Lärbarhet. Denna kategori beskriver hur enkelt det är för användaren att komma igång med systemet och hur enkelt det är att lära mer om systemet.

 

5) Attityd. Denna kategori beskriver användarens subjektiva inställning till systemet. Exempelvis kan en skala från 1 till 5 användas för att beskriva attityden till systemet.

 

Här får studenten ett poäng för varje korrekt kategori som nämns och beskrivs. Kategorier som saknar beskrivning ger inga poäng. De kursiva benämningsorden behöver inte stämma exakt, bara beskrivningen är entydig och god.

 

b ) Word har valts bara för att man kan förutsätta att alla studenter någon gång kommit i kontakt med detta program. Här kommer svaren att variera i innehåll, men gemensamt för godkända målformuleringar är att de på ett tydligt sätt ska markera att de platsar i sin påstådda målkategori.

Som nämns i frågan är det inte hur man uppfattar Word eller hur väl målen stämmer överens med Words utförande som ska testas. Ett poäng delas ut under varje målkategori om båda målformuleringarna är godkända.

 

Här följer några exempel på godkända målformuleringar:

 

Relevans:               Användaren ska kunna skapa dokument med text och bilder.

                              Användaren ska kunna skriva ut dokument från programmet med skrivare.

 

Effektivitet:           Dokumenten ska presenteras på skärmen på exakt det utseende man får ut vid eventuell utskrift.

                              Svarstider på knapptryck ska vara mindre än 0.1 s.

 

Tillgänglighet:       Överst i programmet ska en snabbmeny finnas för de vanligast använda redigeringsfunktionerna.

                              En hjälpmeny skall alltid vara synlig oavsett visningsformat.

 

Lärbarhet:             Samma vedertagna snabbtangenter som Word ska användas.

                              En manual skall skrivas till programmet och finnas med under hjälpmenyn.

 

Attityd:                  ¾ av alla användare som trivs med Words utförande ska även trivas med detta programmet.

                              Programmets utseende ska upplevas som modernt.


Observera att vissa mål ovan även hade passat in under andra kategorier, t.ex. ”Samma vedertagna snabbtangenter som Word ska användas.” berör även till viss del effektivitet.