Syfte: Att visa att man vet hur en prioritering kan genomföras och presenteras på ett sätt som kunden lätt kan verifiera.

 

Tentafråga:

I Joachim Karlssons artikel ”A cost-value approach for prioritizing requirements” används parvis jämförelse på ett antal krav med avseende på värde och kostnad för att prioritera dem.

Beskriv kortfattat hur den parvisa jämförelsen går till utan att redovisa matematiska beräkningar. Ange fördelar och nackdelar med metoden gentemot kategorisering, samt hur man kan presentera resultatet i ett kostnads/värde-diagram (cost-value diagram).

 

Bedömningsmall

Beskrivning:

Kraven jämförs två i taget och enbart dessa två ställs då mot varandra för att bedöma vilket som är viktigast. (1p)

Skillnaden graderas på en skala uppdelad på tex sju steg , där det mittersta innebär att de är lika viktiga och det högsta att det ena är mycket mer viktigt än det andra. (1p)

Man måste göra minst en jämförelse per krav men ska man kunna hitta inkonsekvens måste fler jämförelser göras, dock max n*(n-1)/2. (1p)

Genom beräkningar tar man sedan fram ett kravs procentuella värde av det totala värdet, respektive ett kravs procentuella kostnad av den totala kostnaden. (1p)

 

Fördelar:

Kunden tvingas att ta ställning till vilket krav som är viktigast då man begränsar jämförelsen till endast två krav.

Det går att avgöra om prioriteringarna är inkonsekventa

Varje enskilt krav placeras in på en skala och det blir enkelt att införa nya krav.

Enkelt att visualisera och diskutera.

 ( 2 fördelar ger 2p )

 

Nackdelar:

Tidsödande.

Många krav kan leda till orimligt många jämförelser om man inte vågar begränsa sig.

Dyr programvara för automatgenerering.

Resultatet måste utvärderas, annars kan man ha en falsk förvissning om att man har facit.

( 2 nackdelar ger 2p )

 

Kostnads-värde diagram:

Värdet i procent anges på y-axeln och kostnaden i procent anges på x- axeln. Samtliga krav prickas in i diagrammet och sedan kan man kategorisera krav med högt värde och låg kostnad uppe till vänster, krav där kostnad och värde är någorlunda lika i mitten, samt krav med lågt värde och hög kostnad nere till höger.  (2p)