Uppgift:

a) I vissa avseenden kan marknadsdriven elicitering vara svårare än elicitering vid ett kontraktsstyrt projekt. Beskriv fyra anledningar till detta. (4)

 

b) Beskriv en lämplig situation att använda var och en av följande eliciteringstekniker i samt motivera varför. Nämn även en risk med respektive metod.

 

i)                    Ostrukturerad intervju (3)

ii)                   Brainstorming (3)

 

 

Exempellösning:

a)

Exempel på anledningar:

I ett marknadsdrivet projekt finns det många kunder och därmed fler viljor att tillfredsställa vilket leder till ett mycket bredare spektra av möjliga krav som man måste prioritera mellan. I ett kontraktsstyrt projekt behöver man bara uppfylla de krav som den ende kunden ställt.

 

En annan svårighet i ett marknadsdrivet projekt är att det finns konkurrenter. Man måste då ta hänsyn till vilka funktioner deras produkter har och utforma sina egna krav med hänsyn till detta. I det kontraktsstyrda fallet finns det inga konkurrenter som pressar fram nya krav.

 

När en produkt ska säljas på öppna marknaden är det viktigt att få ut den tidigt för att den ska vara het på marknaden och därför måste kraven utformas och prioriteras med detta i åtanke. Vid ett kontraktsförfarande har man ofta större möjlighet att prioritera utformande istället för tid.

 

Det kan vara svårt att veta vilka som kommer att köpa en produkt på öppna marknaden. Är målgruppen inte tydligt definierad så inses lätt att det är svårt att formulera krav i och med att man inte helt och hållet vet vem man vill tillfredsställa. När ett kontrakt finns skrivet ska man tillfredsställa den man skrivit kontrakt med.

 

Vid marknadsdriven utveckling har man mindre närhet till kunden och därmed försvåras insamlandet av önskemål. T ex innehåller kanske den tänkta produkten funktionalitet som under utvecklingstiden är sekretessbelagd. Kontraktsutveckling sker ofta i nära samarbete med kunden varvid en dialog i större utsträckning är möjlig.

 

b)

i)

Två möjliga situationer:

Ostrukturerad intervju är väl lämpad till insamling av kunskap om hur man arbetar idag.

Metoden lämpar sig även väl till att identifiera problem med nuvarande arbetssätt.

 

Motivering som gäller för båda:

Kunskapen ovan är beskaffad på sådant sätt att den intervjuade användaren har lätt att förmedla den muntligt till kravhanteraren. Genom att intervjun är ostrukturerad har kravhanteraren god möjlighet att snappa upp sådant som denne annars hade missat att fråga om.

 

Exempel på risker:

Det finns risk för att man spenderar för mycket tid på oväsentligheter i och med att man inte i förväg definierat tydliga intervjufrågor.


Det kan vara svårt att analysera all data man fått eftersom den intervjuade användaren fått tala fritt och därmed gett omfattande och ostrukturerad information.

 

Om man intervjuat för få eller fel användare så kanske man fokuserar på de användarnas intervjusvar och missar andra användares krav.

 

ii)

Möjlig situation:

Brainstorming passar väl till att skaffa sig idéer om hur ett framtida system skulle kunna se ut.

Motivering:

I och med att man uppmanar alla deltagare att komma med idéer utan att de riskerar att bli kritiserade kan man bland allt material finna riktiga guldkorn.

 

Exempel på risker:

Eftersom ingen kritik framförs kommer massor av idéer att presenteras och eftersom mängden av dessa är så stor kan det vara svårt att sålla ut de verkligt briljanta idéerna.

 

Man kan frestas att på ett för tidigt stadium prioritera bort vissa idéer som i själva verket senare hade kunnat visa sig vara lysande.

 

Är det inte rätt personer som medverkar på brainstormingsessionen så kan resultat bli en stor mängd idéer som fokuserar på fel saker.

 

Bedömningsmall:

a) För varje godkänd anledning ges 1 poäng.

b) 1 poäng per godkänd situation. 1 poäng för tillhörande godkänd motivering. Ytterligare 1 poäng för godkänd risk med metoden.

 

Referenser:

[Ka1] 24-28

[Ka2] 5-7

[Lau] 338-348