Tentaproblem – F6

Anna Jernberg, Andreas Karlsson, Maria Blixt

2005-03-02

Fråga

(i) Ett sätt att klassificera krav är att bedöma dem efter deras förmåga att tillfredställa de olika intressenterna. Normalt görs indelningen i tre typer av krav: sensationella, normala och förväntade. Förklara innebörden av de olika typerna och rita ett diagram som åskådliggör deras egenskaper. (7p)

(ii) Varför är det viktigt att lansera en ny produkt i rätt tid? Förklara med hjälp av produktlivscykeln. (3p)

Bedömningsmall

(i) 2p per förklarad kravtyp, 1p för diagrammet. Totalt 7p.

Sensationella krav: Dessa krav är ej uttalade av användare eller kunder men kommer leda till stor tillfredställelse om de trots allt uppfylls. Exempel på sådana krav är tekniska möjligheter vars existens kunden eller användaren inte är medveten om. Sensationella krav kännetecknas också av att de inte leder till minskad kundtillfredsställelse om de inte blir uppfyllda.

Normala krav: Dessa krav är uttalade av kunden eller användaren och kan därför samlas in av systemleverantören. Normala krav kännetecknas av att kundtillfredsställelsen är direkt beroende av hur väl kraven är uppfyllda.

Förväntade krav: Dessa krav är ej uttalade av kunden eller användaren men kommer leda till missnöje om systemet inte uppfyller dem. Exempel på sådana krav är de grundläggande behov hos kunden som är så triviala att de aldrig blir uttalade. För leverantören ska kunna identifiera dessa krav krävs stor domänkunskap. De förväntade kraven kännetecknas också av att de inte leder till ökad tillfredställelse även om de uppfylls, eftersom det tas för givet.

Figur 1. Klassificering av krav

 

(ii) 2p för korrekt förklaring, 1p för produktlivscykeln.

Genom att korta utvecklingstiden ökar tiden under vilken produkten kan säljas. Bara för att den lanseras en månad tidigare innebär detta inte nödvändigtvis att den blir gammal eller måste fasas ur tidigare. Det finns därmed pengar, marknadsandelar och konkurrensfördelar att hämta om man håller utvecklingstiderna nere och därmed är tidigt ute på marknaden.

 

 

Figur 2. Produktlivscykeln