Syfte

Att visa att man har förstått hur de olika kvalitetskriterierna på själva kravspecifikationen ska uppfyllas.

 

Uppgift

 

En bra kravspecifikation uppfyller bland annat följande kvalitetskriterier

 

a) Beskriv vad var och ett av dessa kvalitetskriterier innebär.

 

b) Ge något exempel på hur man kan uppnå att kravspecifikationen uppfyller respektive kriterie.

 

Lösningsförslag

(Lauesen kapitel 9.1)

 

a)      1p / kriterie

 

Entydig – Alla parter är överens om betydelsen.

 

Enhetlig – Termerna används på samma sätt genom hela specifikationen, alla delar matchar varandra i den mening att de inte motsäger varandra.

 

Verifierbar – Det ska vara ekonomiskt möjligt att kontrollera om kraven har blivit uppfyllda.

 

Spårbar – Det går att se varför ett krav har tillkommit, spårbart bakåt till mål/syfte. Det kan också gå att se var kravet används i design/kod, spårbart framåt. Om krav påverkar varandra kan man även se till att de går att spåra i sidled.

 

b)      1.5 p / kriterie ( 1p för ett exempel, 1.5p för två)

 

Entydig – Förklara syftet med kravet på domännivå. Termer som är specifika för domänen presenteras i en ordlista.

 

Enhetlig – Ett krav ska inte definieras på mer än ett ställe, utan istället refererar man till kravet. Man kan använda CRUD check för att se att all data som är specificerad går att skapa, läsa, uppdatera och ta bort i något användarfall.

 

Verifierbar – Alla krav ska vara numrerade. Se till att alla krav är mätbara. Komplettera uppräknade produktegenskaper med användarfall som underlättar testandet.

 

Spårbar – Genom att ange syftet med kravet blir det spårbart bakåt. Man kan också kontrollera att samtliga krav bidrar till att uppfylla kraven på målnivå. Genom att ha numrerade krav och tydliga referenser går det att göra kraven spårbara, den hanteringen underlättas om ett kravhanteringsverktyg används.

 

Grupp D        Anna Åstrand, Marie Ekelund, Wei Gu            2005-02-22