Uppgift 2  Obs, fortsättning från scenariot i uppgift 1 där man bör dra slutsatsen att det handlar om ett inköp av en COTS-produkt.

 

Du förstår tidigt att Preben inte riktigt har en klar syn av vad det är han vill ha och ni får därför gå igenom tillsammans vilka funktionella krav som ska ställas på mjölkstatistikprogrammet. Först och främst får du bestämma dig för vilken funktionell stil som ska användas för att beskriva de funktionella kraven för systemet. I ditt tidigare arbete som konsult har du framförallt bra koll på 3 metoder: Användningsfall, Produktegenskaper och Uppgiftsbeskrivningar och du funderar nu på vilken metod som skulle passa bäst i det här fallet

 

a)

Gradera i den ordning du anser vara lämpligast att använda i Prebens fall och motivera (4p).

 

Användningsfall (Use cases)

 

Uppgiftsbeskrivningar (Task descriptions)

 

Produktegenskaper (Feature requirements)

 

 

 

Preben vill som så många andra gärna ha massor av olika funktioner och finesser i sitt blivande system och du inser att ni måste prioritera mellan de olika kraven.

 

b)

Oavsett projekttyp så brukar man vara tvungen att göra en prioritering av sina krav av olika orsaker. Nämn 3 olika anledningar till varför man kan vara tvungen att göra en prioritering av sina krav. (3p)

 

c)

En metod för att prioritera är att göra en parvis jämförelse mellan kraven. Beskriv övergripande principen för metoden och varför den är bra (2p)

 

d)

Nämn en nackdel med att göra parvis jämförelse för att göra en prioritering av kraven (1p)

 

 

 

 

 

Svar och bedömningsmall:

 

a)

Gradering:

1. Uppgiftsbeskrivningar (Task descriptions)

2. Produktegenskaper (Feature requirements)

3. Användningsfall (Use cases)

 

 

Motivering:

Eftersom man kan förutsätta att ett sånt system som Preben vill ha redan finns på marknaden så har vi en upphandling av en COTS-produkt.

 

Uppgiftsbeskrivningar passar ofta bra för upphandling av COTS-produkter eftersom de ligger på domännivå. Det är också enkelt för en vanlig användare att förstå och validera. Det är dessutom ganska enkelt att verifiera att kraven är uppnådda.

 

Produktegenskaper är lätta att verifiera men svårare för kunden att validera. Framförallt för att han tycker att det är enkelt att validera de enskilda kraven men det är svårt att få en helhetsbild för om de uppfyller hans affärsmål. Dessutom är det en risk vid inköp av en COTS-produkt att kunden skriver ner egenskaperna hos en för honom redan känd produkt och missar därför produkter som kanske egentligen hade uppfyllt hans affärsmål bättre.

 

Användningsfall är mer designorienterade och passar därför inte för inköp av COTS-produkter.

 

1 poäng för rätt gradering och 3x1 poäng för bra motiveringar för/mot respektive metod. Gradering och motivering kan naturligtvis skilja sig från bedömningsmallen om man från inlämningsuppgift 1 kommit till en annan slutsats angående projekttyp än COTS-inköp.

 

 

b) Tid, pengar, resurser, användarvänlighet, lättare att identifiera motstridiga krav.

 

c) Principen för parvis jämförelse är att man parvis jämför varje krav i förhållande till varandra med avseende på olika parametrar man väljer. Ex: Krav1 vs Krav2, Krav2 vs Krav3, Krav3 vs Krav4 etc. (1p)

En fördel med metoden är att människan har enklare för att sätta ett värde på något genom att relatera det till nåt annat än att försöka sätta ett absolut värde. (1p)

 

d) En nackdel är att det lätt blir väldigt många krav att jämföra och processen blir därför väldigt tids- och resurskrävande. (1p)