Grupp J

Markus Nilsson, d01mni

Jonas Klintberg, d01jkl

Stefan Ekenberg, d01se

Tentamensfråga

Lauesen framhäver tre vikiga regler för att kunna välja bra användaraktiviteter (user tasks) nämligen

 

  1. Closure rule
  2. Session rule
  3. Don’t program

 

a)      Beskriv kortfattat vad som menas med var och en av dessa tre regler. (3p)

b)      Ge exempel på olika aktiviteter (tasks) eller delaktiviteter (sub tasks) som inte uppfyller dessa regler, samt motivera varför så inte är fallet. (6p)

c)      Vad använder man CRUD check till? (Create-Read-Update-Delete)

 

 

Lösningsmall

a)

Closure rule

Exempel på lösning:

Varje task ska ha ett meningsfullt avslut så användaren känner att någonting har uppnåtts.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått att regeln syftar på ett avslut för användaren. (1p)

 

Session rule

Exempel på lösning:

Flera mindre tasks som var och en har ett avslut och som utförs i samma arbetssession skall grupperas tillsammans i en övergripande task.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått att mindre tasks bör grupperas ihop till en större gemensam task. (1p)

 

Don’t program

Exempel på lösning:

Man skall inte gå in för djupt i detaljer och beskriva exakta händelseförlopp när man skriver tasks.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått att man inte skall florera med detaljer. (1p)

 

b)

Closure rule

Exempel:

Att man har ”knappa in kod” eller ”stoppa in kort” som task då man ska beskriva förfarande vid en bankomat. Dessa skulle istället ha ingått som subtasks i en task som till exempel ”ta ut pengar” som har ett tydligt avslut för användaren, dvs. användaren har uppnått ett meningsfullt mål.

 

Svaret ska visa ett exempel på en task där användaren inte uppfyller ett meningsfullt mål. (1p)

Motiveringen ska betona vikten av ett meningsfullt mål. (1p)

 

Session rule

Exempel på lösning:

”Ändra telefonnummer” och ”ändra e-postadress” är exempel på tasks med meningsfulla användarmål, men som ändå bör grupperas under ”ändra användaruppgifter” då de ofta utförs tillsammans inom en arbetssession då användaruppgifter ändras.

 

Svaret ska visa på exempel som har meningsfullt mål, men som ofta utförs tillsammans med andra tasks inom samma arbetssession. (1p)

Motiveringen ska visa att exemplet bör vara en del av en större task. (1p)

 

Don’t program

Exempel på lösning:

Att man skriver väldigt detaljerade tasks, t.ex. ”Slå in fyra siffror, om mer än 60 sekunder förlöper mellan knapptryckningarna, avbryt och mata ut kort, annars tryck klar, om fel, skriv ut fel!” som är programmeringsdetaljer och är en för tidig design. Man ska istället ha en task ”Ta ut pengar” med varianter för att hantera komplexitet.

 

Svaret ska visa på ett exempel som innehåller alternativa vägar och/eller programmeringsdetaljer. (1p)

Motiveringen ska visa att studenten har förstått en lämplig nivå i djupheten vad gäller tasks. (1p)

 

c)

Exempel på lösning:

Man använder CRUD check till att kontrollera så att all skapning, läsning, uppdatering och borttagning av data i systemet täcks av en task.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått att det är en metod för att kontrollera fullständigheten i tasks:en. (1p)