Tentaproblem – F3

Anna Jernberg, Andreas Karlsson, Maria Blixt

2005-02-07

Fråga

Frågan är uppdelad i två delfrågor(i) och (ii) som båda baseras på nedanstående case.

i)                    Enligt Lauesen finns flera kategorier av kvalitetsfaktorer och därmed flera kategorier av kvalitetskrav. Namnge fyra olika kvalitetsfaktorer och ge tillhörande exempel på kvalitetskrav utifrån caset på dessa. (8p) Både svar från ISO 9126 och McCall ger poäng.

ii)                   Enligt Lauesen finns fem användarvänlighetsfaktorer (usability factors). Dessa är: lärbarhet (ease of learning), effektivitet (task efficiency), ihågkomlighet (ease of remembering), subjektiv tillfredsställelse (subjective satisfaction) samt hur lätt det är att förstå vad systemet gör (understandability). Ange och motivera vilken faktor som är viktigast i systemet som beskrivs i caset nedan. (2p)

Case

Telecombolag AB har bestämt sig för att lägga ut testning och testledning av all sin mjukvara till Optimalkonsult AB. Eftersom Optimalkonsult AB är geografiskt lokaliserad till Lund och Telecombolag AB är lokaliserat i Stockholm, så vill man utveckla och implementera ett system för att hantera testningen delvis online. Systemet ska hantera kommunikation mellan projektmedlemmar på de båda företagen, innehålla dokumenthantering, meddelandehantering och uppföljning av test med hjälp av digital signering av testprotokoll. Den digitala signeringen har sitt ursprung i att Telecombolag AB tidigare använt sig av manuell signering och att detta inneburit tusentals underskrifter. Telecombolag AB anser att det manuella signerandet har tagit onödigt lång tid och därmed varit en onödig kostnad. Säkerheten vid signering av testprotokoll är viktig. Systemet ska kommunicera med båda företagens e-postsystem eftersom det möjliggör att meddelanden skickas som kopia till valda e-postadresser. All information som hanteras i systemet ska vara konfidentiell och endast kunna nås av projektmedlemmarna och styrgruppen som består av personer från båda företagen. Systemet ska vara online dygnet runt och alla dagar om året, eftersom Optimalkonsult AB:s konsulter själva till viss del får avgöra när de arbetar. Systemet ska lagra säkerhetskopior av alla testprotokoll i realtid på båda företagens servrar som är lösenordskyddade. Alla tester av mjukvara ska vara spårbara och styrgruppen ska kunna kontrollera exakt vem som utfört ett visst test. En gång per månad hålls styrgruppsmöte och då ska samtliga testprotokoll kunna skrivas ut i en kort sammanställning.

Bedömningsmall

(i) 8p

För var och en av tre kategorier av kvalitetsfaktorer ges 1 p. För varje korrekt tillhörande exempel på kvalitetskrav ges 1 p. Inga poäng utgår för exempel på kvalitetskrav om inte en relevant kategori på kvalitetsfaktor föregår exemplet.

 

 

Exempel på svar:

Integrity: ”All information som hanteras i systemet skall endast kunna nås av behöriga användare.”

Interoperability: ”Systemet skall kunna kommunicera med båda företagens e-postsystem.”

Reliability: ”Systemet skall vara online alla dagar om året, dygnet runt, och ha en tillgänglighet (availability) på 99 %.”

Efficiency: ”En normal användare skall kunna utföra en digital signering på mindre än 3 sekunder (ungefär den tid det tar att göra en fysisk namnunderskrift).”

 

(ii) 2p

För faktor med tillhörande motivering ges 2p. I övrigt 0p för faktor utan motivering.

Exempel på svar:

Task efficiency är den viktigaste användarvänlighetsfaktorn. Systemet har delvis införts för att spara tid varför det inte är rimligt med långa väntetider.