Marknadsdriven produktledning -->

Marknadsdriven produktutveckling

a)      Modellen för marknadsdriven produktutveckling beskriver ett antal övergripande aktiviteter, ange vilka de är och beskriv dem kort. (7p)

b)      Det finns ett flertal väsentliga skillnader mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling.  Processen för kontraktsdriven produktutveckling utgörs av insamling av krav, modellering, validering och konflikthantering. Beskriv kortfattat utvecklingsprocessen för marknadsdriven produktutveckling och ange de huvudsakliga målen för marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling. (3p)

Svar

a)      Marknadssegmentering görs för att undersöka vilka segment som är mest intressanta för den tilltänkta produkttypen.
Konkurrentanalys görs för att veta vilka konkurrenter som siktar in sig på samma eller liknande marknadssegment. Syftet är att finna deras styrkor respektive svagheter i förhållande till de egna.
Portföljanalys görs för att hitta luckor (gap) på marknaden där det kan finnas utrymme för nya produktidéer eller erbjudanden.
Behovsanalys är en kontinuerlig process för att identifiera och strukturera marknadens behov på de egna produkterna, kommande produkter och interna idéer.
Värdeanalys görs för att identifiera de behov som ger störst värde för kunderna i relation till andra faktorer såsom t ex utvecklingstid eller teknisk risk.
Releaseplanering görs för att maximera lönsamheten för en produkt genom att göra avvägningar mellan produktens innehåll, releasedatum och de resurser som krävs för utvecklingen.
Uppföljning görs kontinuerligt för att övervaka, förstå och säkerställa att produkten kommer att lanseras i tid, med rätt innehåll och konsumera rätt resurser.

b)      Karakterisktiskt för processen för marknadsdriven produkutveckling är att man hanterar en ström av kram, prioriteringar, kostnadsestimering och releaseplanering. Det huvudsakliga målet är tiden till marknaden och för kontraktsdriven produktutveckling är det att uppfylla produktens specifikationen.

Poängsättning

a)      För varje rätt, aktivitet med en kort beskrivning, fås 1p. Saknas något av endera belönas lösningen med 0,5p.

b)     Beskriver svaret helheten och redogör för skillnaden mellan målen belönas lösningen med 3p, missar studenten någon av huvuddragen eller målen belönas uppgiften med 2p och har studenten bara nämt något av huvuddragen eller målen fås 1p.