Syfte

Syftet med uppgiften är dels att kontrollera om studenten tagit åt sig information från häftena som också ingår i kursen. Gap-analysen är en del av portföljanalysen i Karslssons häfte vilket utgör en viktig del i marknadsdriven produktutveckling.

Tentamensuppgift

Karlsson pratar om en gapanalys som består av stegen:

1)      Identifiera de egenskaper du vill undersöka

2)      Välj lämplig kundrepresentanter

3)      Låt kundrepresentanterna bedöma hur betydelsefulla egenskaper är

4)      Låt kundrepresentanterna bedöma hur väl produkten uppfyller egenskaperna

5)      Visualisera resultaten i diagram för att identifiera gapen

 

Beskriv för de olika stegen vad som är viktigt för att steget skall bli lyckat. Ge exempel på hur de skall genomföras och vad man får ut från varje steg. (10 poäng)

 

Lösningsförslag

1)

Det viktiga i det här steget är att man identifierar de egenskaper som kunden tycker är viktiga.

 

Man kan få fram denna information genom att bland annat göra en konkurrentanalys.

 

Exempel på egenskaper som man kan få ut efter exempel i kompendiet: Funktionalitet, användbarhet, prestanda, design, pris, kvalitet, dokumentation, service.

 

2)

Det är viktigt att de valda kundrepresentanterna är väl insatta i programmet och förstår sig på egenskaper hos detta.

 

Man kan bland annat finna representanterna genom en marknadssegmentering.

 

Det man får ut är förhoppningsvis kundrepresentanter.

 

3)

Det viktiga i det här steget är att man har en bra metod för att bedöma egenskaperna eftersom det är svårt att vara konsekvent när man jämföra olika egenskaper

 

Bedömningen på hur betydelsefulla vissa egenskaper är kan göras med parvis jämförelse, så som med focal point. Detta kan göras individuellt eller i grupp.

 

Det man får ut av jämförelserna är ett diagram som visar vilka egenskaper som har störst betydelse och vilka som har minst för programmet.

 

4)

Detta steg påminner om 3) fast kundrepresentanterna bedömer hur väl programmet uppfyller de olika egenskaperna.

 

Genomförandet går till som i punkt 3. Man kan göra parvisa jämförelser med hjälp av focal point individuellt eller i grupper.

 

Resultatet blir ett diagram liknande det man får ut av steg 3.

 

5)

I det sista steget gäller det att jämföra resultaten från de andra stegen.

 

Genom att visualisera resultaten i ett diagram och jämföra de olika punkterna hur de förhåller sig till varandra när det gäller uppfattning och betydelse.

 

Resultatet ger, genom att jämföra mellan uppfattning och betydelse, information om t.ex. vilka egenskaper man ska satsa på i nästa release.

 

Bedömningsmall

1 poäng ges till student som har svarat rätt på en delfråga om vad som är viktigast för att ett steg skall bli lyckat

0.5 poäng ges till student som har svarat rätt på en delfråga om genomförande

0.5 poäng ges till student som har svarat rätt på en delfråga om resultat

 

15 delfrågor ger max totalt 10 poäng.