Uppgift 4:  Bygger (som vanligt) på tidigare scenario.

 

LRF har sett hur mycket enklare och effektivare det blir för bönderna när de har ett ordentligt statistikprogram. De har därför tänkt utveckla ett eget system med en central databas som bönderna kan koppla upp sig mot och spara data över mjölkproduktion och viss annan information. På så sätt får också LRF en bättre översikt över mjölkproduktionen. Det finns sen tidigare inget liknande system som bönderna centralt kan koppla upp sig mot. LRF planerar därför också att utveckla en egen terminal till systemet som bönderna kan hyra för en billig peng för att enkelt göra det tillgängligt för fler.

 

Vi har hos LRF fyra konsulter som har varsin favoritteknik för elicitering, de tekniker dom föredrar är Studera liknande företag (Study similar companies), Pilotexperiment (Pilot experiment), Studera dokument (Document studies) samt Fokusgrupper (Focus groups). Beskriv teknikerna (4*2 p) samt ange om teknikerna är bra respektive dåliga att använda i detta projektet och motivera (4*1/2 p).

 

 

 

SVAR:

 

Studera liknande företag:

Man studerar liknande system som finns, vad de klarar av, hur dom löser liknande problem. Att studera andra kan ge många nya ideer och kreativa lösningsförslag.

 

Pilotexperiment: 

Ett fåtal användare testar systemet innan det går i storskalig drift, vilket gör man på ett tidigare stadie kan upptäcka fel och brister. Nackdelen är att det måste vara komplett innan man kan börja testerna, dvs utvecklingskostnaderna innan man kan börja testa blir stora.

 

Studera dokument:

Ett bra sätt att få information från bl a formulär, brevfiler,  loggfiler, och dokument över existerande system. Även skärmdumpar från existerande system kan komma till användning.

 

Fokusgrupper:

Påminner om brainstorming, men är mer strukturerade. Genom att man diskuterar nuvarande sätt att lösa uppgifterna på, varpå man sedan försöker hitta bättre sätt att lösa uppgifterna på. Man bör samla ett flertal grupper av intressenter, där varje grupp sedan prioriterar sina krav. Viktigt är att varje grupp skall få igenom något av sina högt prioriterade krav,

 

 

 

Utvärdering/motivering:

 

Studera liknande företag:

Detta är egentligen ett av de bästa sättet att ta in information på men eftersom det enligt förutsättningen inte finns något liknande på marknaden idag så faller metoden bort. => Dåligt

 

Pilotexperiment:

Tanken är att ett tusental bönder kommer att använda terminalerna, vilket gör pilotexperiment till en bra ide. => Bra

 

Studera dokument:

Då det inte finns något tidigare system, finns inga underlag att studera. => Dåligt

 

Fokusgrupper:

Att sätta sig ner med intressenterna och diskutera igenom vad det nya systemet ska klara av och hur det ska fungera är i detta fallet en bra idé. Bönderna är ju mer intresserade av att kunna föra in data om sina kor i systemet och LRF är intresserade av statistiken i första hand.

Detta sätt att elicitera tillsammans med pilotexperimentet är det bästa alternativet här. => Bra