Vilken eliciteringsteknik bör du använda när du i huvudsak vill ha ut information om:

(Svara med kortare beskrivning av tekniken samt motivation. Samma teknik får endast användas på en deluppgift, a-e)

a)      användarnas inställning till den nya produkten/systemet? (2p)

b)      problem med nuvarande produkt/system? (2p)

c)      realistiska möjligheter med nytt krav/produkt/system? (2p)

d)      prioritering av funktioner/krav? (2p)

e)      Framtida system/produkt idéer? (2p)

 

Lösningsförslag:

a)      Om kostnaden på produkten är dyr, eller om det är osäkert om organisationen kan ha användning av systemet för att förbättra sitt arbete så kan det vara bra att göra pilottester med en del av organisationen med riktiga produktionsdata. På detta sätt så kan projektgruppen observera användarna när de använder systemet och de kan därigenom få reda på om de är på rätt spår.

b)      Intervjuer kan vara bra att använda för att få reda på hur arbetet med det nuvarande systemet fungerar idag samt vilka problem användare har med det nuvarande systemet. Viktigt att tänka på är att intervjua flera personer. Gruppintervjuer kan vara bra då deltagare kan inspirera varandra att komma ihåg. Viktigt att tänka på vid grupp intervjuer är att alla måste få tala.

c)      Att kolla av liknande system på marknaden kan vara bra för att få nya realistiska idéer och se hur deras system jämfört med det egna. Att besöka en arbetsplats där andra liknande system används kan också vara bra för att få en bild över hur det egna systemet kan fungera.

d)      För att kunna prioritera rätt kan kostnad/förtjänst prioritering användas. Där kan kostnad mätas i till exempel pengar, tid, personalutbildning, etcetera. Förtjänsten kan mätas i till exempel hur nöjd kunden blir, vad utvecklarna tycker, pengar, rykte, etcetera. Med vilka mått man väljer att mäta beror på projekt.

e)      Brainstorming går till så att en grupp personer samlas och försöker komma på så många idéer så möjligt på nya system/produkter/funktioner/etcetera och som regel kan idéerna vara både bra och dåliga, det viktiga är att inga idéer får kritiseras. Deltagarna inspirerar ofta varandra och bygger på varandras idéer. På detta sätt så kan många framtida idéer skapas.

 

Bedömning: Varje fråga ger maximalt 2 poäng. Bara en nämnd eliciteringsteknink ger inget poäng, motiviation eller beskrivning krävs. För full poäng krävs båda.