Syfte

Syftet med uppgiften är att kontrollera hur väl studenten är inläst på olika typer av eliciteringsmetoder. Vi har valt att jämföra de tre olika metoderna, brainstorming, fokusgrupper och workshops. Vi har valt just dessa tre eftersom de bygger på varandra och har man inte riktig koll på metoderna är det lätt att blanda ihop just dessa.

 

Fråga

Det finns många likheter och kopplingar mellan eliciteringsteknikerna brainstorming, fokusgrupper och workshops. Beskriv de tre olika metoderna var för sig och ange sedan likheter och skillnader mellan dem. (10 p)

 

Lösningsförslag

Brainstorming

Det finns många sätt att utföra brainstorming. En variant kan vara att man sitter i en grupp och talar öppet om ett system. En person skriver upp förslagen på en whiteboard som sedan kan generera fler idéer. Det är viktigt att man inte förkastar eller kritiserar några idéer även om de kan verka enfaldiga. Även väldigt flummiga förslag kan komma att visa sig vara väldigt användbara eller leda till en annan bra idé.

 

Vad det gäller elicitering så gäller det att brainstorma kring kraven för ett system och anteckna dessa. Man kan välja att efter brainstormingen prioritera de olika idéerna för att välja ut de mest lämpliga. En bra idé är att vänta med prioriteringen tills en dag efter mötet då man fått sova på saken. Idéer som tidigare känts dåliga kan visa sig vara riktigt bra med lite eftertanke.

Fokusgrupper

En fokusgrupp börjar med att man bjuder in olika intressenter, det vill säga tänkta användare, utvecklare, köpare, personal från marknadsföringen och så vidare. Det är viktigt att alla intressentgrupper är representerade. Sedan går man igenom nackdelarna med ett system och försöker få fram olika idéer och önskningar som intressenterna har. Efter det försöker man få fokusgruppen att ta fram krav på ett optimalt system. Fråga varför de tycker att vissa saker är viktiga och när de skall användas. När detta är klart skriver man ned alla förslag och prioriterar dem.

Workshops

I en workshop träffas utvecklare och användare för att analysera eller designa ett system. I boken tar de upp två typer domain workshops och design workshops.

 

I en domain workshop så sätter användare och utvecklare ihop task descriptions, dataflow diagrams eller aktivitetsdiagram som beskriver domänen. Experter kan även tillfrågas men det är viktigt att de har en helhetsbild när de ger ut sin expertis.

 

Design workshops går ofta ut på att designa ett gränssnitt eller liknande. Utvecklare och användare sitter tillsammans och designa. Då gäller det att vara aktsam så att man inte designar ett system som endast lämpar sig för den representerade användaren. Det är viktigt att kolla av med resten av användarna och titta tillbaka på en task description så att man uppfyller dessa krav.

 

Likheter och skillnader

Metoderna övergår lite i varandra och är lämpliga komplement till varandra. Bland annat så är de första stegen i fokusgrupperna (när man går igenom nackdelar och fördelar) ren och skär brainstorming. Fokusgrupper kan ses som lite mer strukturerad brainstorming eftersom man metodiskt tar fram kraven från olika intressenter.

 

Även workshops övergår lite från brainstorming. Deltagarna representerar utvecklare och användare och man fokuserar mer på en specifik uppgift än vid brainstormingen. Man kan alltså säga att både fokusgrupper och workshops är en mer strukturerad form av brainstorming.

 

Skillnaderna mellan fokusgrupper och workshops är att alla intressenter inte alltid behöver vara representerade i workshops. Fokusgrupper är mer översiktliga på ett system medan workshopsen fokuserar på ett specifikt problem.

 

Bedömningsmall

Beroende på hur väl rättaren anser att studenten har förstått de viktigaste delarna av de olika teknikerna får han dela ut 2 poäng per teknik. Likheter och skillnader kan ge studenten maximalt 4 poäng. Antalet stora skillnader och likheter ger 1 poäng.