Grupp J

Markus Nilsson, d01mni

Jonas Klintberg, d01jkl

Stefan Ekenberg, d01se

Tentamensfråga

a)      Vilka skillnader finns det mellan marknadsdriven produktutveckling och kundspecifik kontraktsdriven produktutveckling som har betydelse vid behovsanalysen? Ge två exempel och ange vad dessa har för betydelse vid behovsanalysen. (4p)

b)      Ett sätt att dela in krav vid behovsanalysen är att dela upp dem i tre kategorier av krav nämligen sensationella krav, normala krav, förväntade krav (Cohen 1995). Redogör vad dessa innebär och ge exempel på ett av varje sort. (3p)

 

Vid produktutveckling måste man efter behovsanalysen ta reda på vilka behov som är viktiga för kunden/kunderna. Detta kan man göra genom att prioritera behoven efter olika attribut med hjälp av olika prioriteringsmetoder.

c)      Nämn två av dessa samt ge en för- och nackdel för vardera. (3p)

           

Lösningsmall

a)

Exempel på lösning:

1. Vid kundspecifik kontraktsdriven produktutveckling har man en eller ett fåtal kunder medans man vid marknadsdriven produktutveckling har många.

 

Vid en behovsanalys vid marknadsdriven produktutveckling måste man ta hänsyn till många olika kunder och deras önskemål och avgöra vilka man ska tillfredsställa. Vid kontraktsdriven produktutveckling så behöver man istället endast tillgodose en kunds önskemål och slipper således prioritera.

 

2. Vid kundspecifik kontraktsdriven produktutveckling så har man en känd och identifierbar kund medans man vid marknadsdriven produktutveckling ofta inte känner till vilka kunderna är.

 

Vid en behovsanalys vid marknadsdriven produktutveckling är det svårare att få fram behoven då man inte enkelt kan fråga kunderna, marknadsavdelningen blir då typiskt substitut för kunden och eliciteringstekniker som t.ex. brainstorming används. Vid kontraktsdriven produktutveckling så har man möjlighet att direkt prata med kunden.

 

Studenten ska ha tagit fram två skillnader samt motiverat dem. (2x1p).

 

Studenten ska ha angett två korrekta exempel (2x1p).

 

 

b)

Exempel på lösning:

Sensationella krav är sådana krav som kunden utrycker ett ”wow” åt, det vill säga något som kunden inte hade förväntat sig av produkten. Kunden får genom dessa krav behov tillgodosedda som de inte viste att de hade.

Ex: Tv som har surround 5.1 ljud

 

Normala krav är sådana krav som kunden uttalat i form av behov, dessa krav är relativt lätta att identifiera.

Ex: Tv med Widescreen

 

Förväntade krav är sådana krav som är förväntade av kunden och som är triviala så att de ofta inte blir uttalade. Är dessa krav inte uppfyllda så leder detta till minskad tillfredställelse med systemet men om de är uppfyllda leder de ej till ökad tillfredställelse.

Ex: En tv som levereras utan fjärrkontroll.

 

Svaren ska visa att studenten har förstått vad som menas med de tre olika kravtyperna. (3x0.5p)

Studenten ska ha gett exempel på vardera kravtyp. (3x0.5p)

 

 

c)

Exempel på lösning:

Kategorisering: Man prioriterar krav med hjälp av en skala t.ex. kan man prioritera mellan ett och fem.

 

Fördelen med kategorisering är att det inte kräver verktygsstöd.

Nackdelen är att det är lätt att alla får den högsta prioriteten.

 

Parvisa jämförelser: Varje krav ställs mot ett annat krav med frågan vilket är viktigast och hur mycket?

 

Fördelen med parvisa jämförelser är att alla krav ställs mot varandra vilket får till följd att de får en inbördes ordning och alla kan således inte vara viktigast.

Nackdelen är att det kräver ett dyrt verktyg för att vara effektivt.

 

Studenten ska ha nämnt två olika prioriteringsmetoder. (2x0.5p)

Studenten ska ha gett för- och nackdelar för dessa två. (2x2x0.5p)

 

 

Referenser

Ka2 kap. 5 & 6