Grupp J

Markus Nilsson, d01mni

Jonas Klintberg, d01jkl

Stefan Ekenberg, d01se

Tentamensfråga

Lauesen nämner olika kvalitetskriterier för kravspecifikationer. Tre av dessa är otvetydig (unambiguous), verifierbar (verifiable) och konsekvent (consistent).

a)      Förklara vad de tre kvalitetskriterierna innebär och ge exempel på fel i en kravspecifikation som gör att de inte är uppfyllda (glöm ej att motivera varför de inte är uppfyllda). (6p)

Riskanalys (risk assessment) är en viktig del av kravarbetet i ett projekt. Både kund och utvecklare löper en viss risk under ett projekt.

b)      För vardera aktör, ge exempel på en typisk risk samt förklara hur den kan minimeras. (4p)

Lösningsmall

a) 

Otvetydig

Exempel på lösning:

Otvetydig: Alla aktörer har samma uppfattning om betydelsen av kraven.

Exempel på krav som ej uppfyller otvetydighet:

R412 Systemet ska vara snabbt.

Felet med detta krav är bl.a. att utvecklare och kund kan ha vitt skilda uppfattningar om hur snabbt ett snabbt system är.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått innebörden av begreppet otvetydig. (1p)

Studenten ska ha gett ett felexempel samt förklarat varför det brister. (1p)

 

Verifierbar

Exempel på lösning:

Verifierbar: Ett krav är verifierbart om det går att, inom rimliga ekonomiska gränser, kontrollera att systemet uppfyller det.

Exempel på krav som ej uppfyller verifierbarhet:

R412 Systemet ska vara enkelt att använda.

Felet med detta krav är bl.a. att det inte går att verifiera, eftersom det inte på något sätt går att kontrollera att det är uppfyllt. Hade det t.ex. istället stått ”6 av 10 nya användare ska kunna utföra task1 inom 2 minuter.” hade kravet varit verifierbart.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått innebörden av begreppet verifierbar. (1p)

Studenten ska ha gett ett felexempel samt förklarat varför det brister. (1p)

 

Konsekvent

Exempel på lösning:

Om en kravspecifikation är konsekvent finns det inga delar i kravspecifikationen som motsäger varandra.

Exempel på krav som ej uppfyller konsekvens:

R412 Kortkommando ctrl+n ska öppna ett nytt fönster.

R518 Kortkommando ctrl+n ska öppna ett tomt dokument.

Felet med dessa krav är att dom uppenbarligen motsäger varandra, eftersom kommandot ctrl+n endast kan utföra en av uppgifterna.

 

Svaret ska visa att studenten har förstått innebörden av begreppet konsekvens. (1p)

Studenten ska ha gett ett felexempel samt förklarat varför det brister. (1p)

 

b)

Exempel på lösning:

Risk för kunden:

En typisk risk som kunden löper är att han får en produkt som han inte vill ha även om den uppfyller kravspecifikationen.

Ett sätt för kunden att minimera denna risk är att utföra grundligare elicitering för att ta fram kraven t.ex. genom observationer, besök på andra företag, tester och experiment.

Risk för utvecklaren:

En typisk risk som utvecklaren löper är om han inte vet om något är genomförbart, t.ex. ett krav som säger att användargränssnittet ska vara utformat så att uppgiften ska kunna utföras på en minut.

Ett sätt för utvecklaren att minimera denna risk är att istället ha ett krav på utvecklingsprocessen som t.ex. säger att tre prototyper ska under projektet utvecklas och användbarhetstestas.

 

Studenten ska för kunden ha givit ett korrekt exempel (1p) samt gett en adekvat förklaring på möjlig åtgärd. (1p)

Studenten ska för utvecklaren ha givit ett korrekt exempel (1p) samt gett en adekvat förklaring på möjlig åtgärd. (1p)

 

Referenser

Lauesen 9.2 & 9.3