Genom att göra usability test kan man upptäcka problem med produkten. Om det bara finns lite tid för att korrigera felen måste en prioritering göras. Enligt vilka kategorier delar Lauesen in problemen?

Svar:

1.        Viktigt för användaren:

2.        Svårighetsgrad

3.        Kostnad/Vinst

Bedömning: 2 poäng om alla kategorier finns med, annars 0.5 poäng för vardera.

 

Lauesen kallar sin usability test teknik för ”low-costusability testing. Antag att du skall göra ett sådant test för ett mobiltelefonsföretag. Nämn de två viktigaste faktorerna du behöver känna till innan du gör ett usabilitytest (till skillnad från tex ett heuristiskt test), samt beskriv I stora drag hur ett low-cost usabilitytest går till.

 

Svar:

Faktorer

1.        Profil: analysera slutanvändarnas profil och kontrollera att de testpersoner man fått tag I motsvarar denna grupp.

2.        Testmotiv: Ta reda på vad som behöver testas. Vilka frågor kan man få svar på om man testar som man inte kan få svar på, på annat sätt.

Bedömning: 1 poäng för varje rätt svar. Totalt 3 poäng (skall gynnas om man kan båda)

 

Testet I stora drag enligt Lausen

1.        Test team: Minst en utvecklare och fördelaktigen en annan person som känner till systemet och test tekniken.

2.        Förberedelser: Kontroller att systemet som skall testas fungerar som det ska, att alla dokument som skall fyllas I under testet och eventuellt inspelningsutrustning finns I närheten.

3.        Före testet börjar: Förklara testets syfte, systemets syfte. Starta inspelningen om sådan utnyttjas.

4.        Uppgifter: Utforma verklighetstrogna uppgifter, men förklara inte hur uppgifterna skall utföras. (tex scenario)

5.        Tänka högt: Be testpersonen tänka högt under testet. Om fler än en testperson används, uppmana till diskussion.

6.        Under testet: Bokför/logga dialogen I stora drag. När en testperson stöter på problem, notera detta I loggen.

7.        Hjälp1: Om testpersonen ber om hjälp, uppmuntra dem till att själva lösa problemet

8.        Hjälp2: Om testpersonen har försökt lösa problemet en längre tid, men ändå inte kan lösa det, notera I loggen och hjälp därefter testpersonen.

9.        Oklarheter: Om du inte förstår vad testpersonen gör, fråga

10.     Slutet av testet: Låt inte testet vara längre än en timme. Intervjua (debriefing) testpersonen efteråt för att fånga upp dess uppfattning.

11.     Efterarbete: Inom 24 timmar efter testet, skriv ner en lista på de detekterade problemen. Klassificera problemen enligt fråga 1.

Bedömning: Denna uppgift är ganska svår att bedöma. Utgå från att studenten har klarat uppgiften dvs 5poäng. Om någon central del försummats, dra bort 0,5poäng.