Marknadsdriven kravhantering:

 

Frågan:

 

a)      Att förstå skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling är grunden för en lyckad produktledning. Utgå från följande kriterium och förklara hur de två utvecklingsprocesserna skiljer sig åt enligt Karlsson I sin artikel “Marknadsdriven produktledning”.

 

Ø      Huvudsakligt mål

Ø      Framgångskriterier

Ø      Process

Ø      Kunder (4 P)

 

b)      Nämn olika aktiviteter som ingår i kravprocessen  och  produktledningsprocessen. (4 P).

c)      Jämför kravprocessen med produktledningsprocessen och förklara vilka aktiviteter som liknar varandra.(2 P).

 

Lösningsförslag:

 

a)      Varje kriterium med rätt svar för båda utvecklingsprocesserna ger 1 P. Rätt svar för en process ger 0.5 P.

 

Ø      Huvudsakligt mål för marknadsdriven produktutveckling är att kunna lansera produkterna i rätt tid till marknad, medan kontraktsdriven produktutveckling kan karakteriseras av att någon annan skriver en specifikation och att vår uppgift är att utveckla en produkt inom givna tids - och kostnadsramar som uppfyller innehållet i specifikationen. (1P)

Ø      Framgångskriterier för marknadsdriven produktutveckling är försäljning, marknadsandelar och  lönsamhet medan det för kontraktsdriven produktutveckling är acceptans och tillfredställelse. (1P)

Ø      Process för marknadsdriven produktutveckling är att hantera ström av krav, prioritering och kostnadsestimering, medan det för kontraktsdriven produktutveckling är insamling, modellering, validering och konflikthantering. (1P)

Ø      Kunden för marknadsdriven produktutveckling är ofta inte känd eller identifierbar medan för kontraktsdriven produktutveckling är kunden känd och man har ofta en nära relation. (1P)

 

b)       Rätt svar för en process med rätt delar ger max 2 P.

 

En typisk kravprocess består av elicitering, analys, specifikation, validering, prioritering, planering och ändringshantering. (2P)

Alternativ lösning enligt Joachim Karlsson i ” framgångsrik kravhantering”är: insamling av krav, dokumentation av krav, validering av krav, prioritering av krav och planering och förvaltning av krav.

 

Produktledningsprocessen består av marknadssegmentering, portföljanalys, konkurrentanalys, behovsanalys, värdeanalys, uppföljning och releaseplanering. (2P)

 

c)      Rätt jämförelse mellan de två processerna ger 2 P.

      

Produktledningsprocessen är mer fokuserad på elicitering och marknadsbehovsanalys i jämförelse med kravhanteringsprocessen. Men de två processerna har också likheter i följande delar:

 

Behovsanalysen i produktledningsprocessen är mycket lik den i kravhanteringsprocessen.

För att identifiera behov i produktledningsprocessen används ett antal metoder som också används under eliciteringsfasen i kravhanteringsprocessen. Dessa metoder är observationer intervjuer, brainstorming, scenarioanalys mm.

 

Vid värdeanalys i produktledningsprocessen genomförs prioritering av kundbehov med hjälp av parvis jämförelse tillsammans med kunder vilket också görs i prioriteringsfasen i kravhanteringsprocessen. Parvis jämförelse används även vid beslutsfattande i projektledningsprocessen. (2P)

 

 

Källa:

[Lub]              Lubars, M., Potts, C., Richter, C., “A Review of the State of the Practice in Requirements Modeling

[Car]               Carlshamre, P., Sandahl K., Lindvall, M., Regnell, B., Natt och Dag, J., ”An Industrial Survey of Requirements Dependencies in Software Product Release Planning”

[Ka2]              Joachim Karlsson, Marknadsdriven produktledning.

               

Grupp D        Marie Ekelund, Wei Gu, Anna Åstrand                      2005-02-28

 

 

 :