Tentaproblem 2 (lv3) grupp M

 

Motivering till uppgiften:

”Enligt kunskapsmålen, färdighetsmålen och attitydmålen för kursen är det viktigt att ta hänsyn till marknadsmässiga aspekter vid planeringen av programvarors framtida utveckling. Genomförande av marknadsorienterad releaseplanering för programvaruprodukter ingår också i färdighetsmålen.” Målet med denhär uppgiften är därför att fastställa om studenten kan tänka till om kravhantering ur ett större perspektiv och inte nödvändigtvis klamra sig fast vid modellerna i läroboken.

 

a) Företag som säljer affärssystem måste – för att göra det med framgång – förstå kundens behov för att kunna utveckla ett system som täcker kundens alla behov.

Man kan grovt dela in företagets kravidentifiering för en viss kund i två delar:

Funktionella krav och icke funktionella krav.

 

Förklara kortfattat skillnaden mellan de två definitionerna med hjälp av två enkla exempel.(2p)

 

 

Företaget OHBusiness har ett grundsystem som används som bas till alla deras kunder. Efter att ha förstått en kunds behov utvecklas och förändras systemet enligt kundens önskemål.

OHBusiness har nästan uteslutande sina kunder bland personintensiva företag (ex. Offentlig sektor, tjänsteföretag och banker) som har fler än hundra anställda.

De vill nu ändra sitt system – eller utveckla ett helt nytt – så att de ska kunna nå ut till alla organisationer. Även små företag och kapitalintensiva företag (företag med mycket kapital bundet i infrastruktur, produktionsanläggningar osv. Med andra ord produktionsföretag).

 

Nu vill företaget anställa en ingenjör som har som uppgift att förstå vilka behov som skiljer OHBusiness nuvarande kunder från de nya man vill åt.

Ingenjören vet inte mycket om programmering, databaser och system men han har bra förståelse för processer inom företag och på vilka sätt de knyts åt. Hans jobb är att genom en övergripande beskrivning av kundernas behov ge företagets utvecklare hjälp att definiera det/de nya systemens krav.

Även vår unga ingenjörs jobb består alltså i att identifiera krav men ur ett generellare perspektiv än utvecklarnas.

 

Nu ska du få hjälpa ingenjören att sätta igång!

 

b) Små/stora företag (4p)

 

Nämn 4 generella krav på ett system som skall implementeras i ett litet företag och som skiljer sig tydligt från krav hos stora företag. Kraven skall vara kortfattade och tydliga.

 

c) Produktionsföretag/tjänsteföretag (4p)

 

Nämn 4 generella krav från kunden som skiljer sig åt beroende på om kunden är ett produktionsföretag eller ett tjänsteföretag. Kraven skall vara kortfattade och tydliga.

 

Ledning till uppgiften: Ett affärssystem kan definieras som en gemensam databas för alla företagets processer och avdelningar och affärssystemen har varit en starkt bidragande orsak till produktivitetshöjningen under IT-revolutionen. Alla – eller nästintill alla – anställda på företag är uppkopplade mot de delar i databasen som berör deras dagliga arbete.

 

Försök föreställa dig arbetsgången samt resurser hos olika sorters företag för att förstå vilka behovsskillnader det kan finnas hos ett litet respektive ett stort företag.

Ex: I ett litet företag som säljer plank lokalt är det kanske inte lika noga att affärssystemet blir ett stöd till att uppnå en bra arbetsmiljö (Exempelvis, automatisk reglering av luftfuktighet i produktionsutrymmen) som hos ett större företag eftersom facket och andra intressenter ofta inte är lika ”på” ett litet företag som ett större företag som arbetar med fler kunder och har större och fler krav från sin omgivning.

 

 

Lösningsförslag

a) Funktionella krav beskriver de tjänster som systemet ska tillhandahålla. I normala fall beskrivs i dessa krav sambandet mellan alla kombinationer av indata och korresponderande utdata.

Exempel på funktionellt krav på en söktjänst i en databas: Om en användare skriver in något i ”sökfältet” skall systemet söka efter ”det inskrivna” i databasen och returnera resultatet på skärmen.

 

Icke-funktionella krav (också kallad kvalitetskrav eller egenskapskrav) beskriver hur ”bra” systemet ska utföra funktionerna. Alltså handlar de icke-funktionella kraven om de övriga egenskaperna hos systemet som inte kan karaktäriseras som tjänster, t.ex. användbarhet, effektivitet, tillförlitlighet, kapacitet och säljbarhet.

Exempel på ett ickefunktionellt krav på en söktjänst i en databas: Användaren skall inom

3 minuter kunna förstå hur en sökning ska utföras.

 

b) Små/Stora:

 

-         Små företag har inte lika stort behov av att affärssystemet är kompatibelt med en mängd andra programvaror på marknaden, som ju ofta är fallet i större organisationer.

-         Eftersom priset på ett affärssystem inte ökar proportionellt med organisationens storlek är priset en viktigare faktor hos små organisationer.

-         Implementering av affärssystem har i många fall visat sig vara en dyr process, särskilt när det inte går som planerat och drar ut på tiden och kostnaden. Små företag har inte samma ekonomiska styrka att klara av ett bakslag som större företag. Därför är det ännu viktigare att implementeringen går snabbt och smärtfritt i ett litet företag.

-         Små företag befinner sig sällan i lika föränderliga miljöer som större, internationella företag, och har därför inte samma behov av ett system som är byggt för att snabbt kunna byggas ut och/eller byggas om.

 

c) Produktionsföretag/tjänsteföretag:

 

-         Systemen hos tjänsteföretag har fler mänskliga användare och användarvänligheten är ett viktigare inslag än hos produktionsföretag.

-         Inom produktionen är det viktigare att systemet stöder en hög grad av automatisering eftersom det måste kunna behandla information från digitala och analoga sensorer, bearbeta information och själv förändra förutsättningar inom produktionen utan personell inblandning.

-         För ett tjänsteföretag som ofta arbetar i projektform är det viktigare att affärssystemet stöder och optimerar möjliga sammansättningar i långtgående och korttidsbaserade projekt inom organisationen. 

-         Inom produktionsföretag är det ofta svårt att använda ett system till hela organisationen. Vissa affärssystemsleverantörer är specialiserade på vissa delar av produktionen, i många fall är produktionsprocessen i en anläggning så specifik att enskilda lösningar tas fram för specifika fall. Tjänsteföretag ställer ofta högre krav på att affärssystemet ensamt ska täcka hela organisationens behov.

 

 

Betygskriterier

a) Full poäng ges om studenten lyckas övertyga examinatorn om att den har full förståelse för skillnaden enligt kurslitteratur, även om det är förklarat på ett annorlunda sätt, med två exempel som tyder på verklig förståelse. I övrigt noll poäng.

 

b-c) Poäng ges för vart och ett av de 8 kraven där det på ett korrekt sätt har visats att studenten har förståelse för att organisationers krav på ett affärssystem/databas skiljer sig åt från en sorts organisation till en annan.