Syfte

Syftet med uppgiften är att studenten skall visa att den har kunskaper om ett par vanliga begrepp inom granskning av kravspecifikation. Innehållet i frågorna behandlar olika delar från kapitlet om granskning i kursboken.

Fråga

1a

Utred följande tre begrepp vad de betyder, hur de används och hur man kan se att kravspecifikationen uppfyller varje begrepp.

 

 

(6p)

 

1b

Bilden nedan är hämtad från boken Software Requirements styles and techniques och visar en s.k. CRUD-matris för ett hotellsystem. Vad är CRUD och hur används CRUD-matrisen med sina komponenter? Visa med exempel från matrisen på bilden hur den används.

(4p)

 

 

 

Svar

1a.

Modifiable: Modifierbar, kravspecifikationen är modifierbar om den är enkel att ändra. För att kontrollera så att den uppfyller kravet att vara modifierbar kan man kolla så att: Kraven är numrerade, terminologin hålls konsekvent, det finns ett index för kraven, kraven bör referera till varandra hellre än att repetera varandra. Fördel är även om specifikationen kan levereras i elektronisk form så att kunden enkelt kan leta efter missförstånd och fel använda termer etc.

 

Verifiable: Verification att det färdiga systemet uppfyller kraven i kravspecifikationen. För att kolla att detta är uppfyllt kan man göra en developers check som ser till att man har fått med alla uppställda krav i motsats till tacit requirements som behandlar stabilitet o.dyl. Man kan även göra ett deployment test för att se att produkten fungerar i den tänkta arbetsmiljön.

 

Traceable: Spårbar. En kravspecifikation är spårbar om man kan se var kraven kommer från, var de används i design och kod. Varje krav skall både gå att spåra tillbaka till mål och domän-orienterade dokument och fram till design och kod.

 

 

1b.

CRUD står för Creation, Reading, Updating, Delete och även ibland Overview på slutet (CRUDO).

 

Creation: Att skapa första versionen av något i systemet.

Reading: Att se värdena för en enhet i systemet.

Updating: Att uppdatera värdena för en enhet i systemet.

Delete: Ta bort enheten från systemet.

Overview: Att kunna överblicka eller söka efter enheter i systemet.

 

Matrisen visar förhållandet mellan uppgifter (tasks) och entity classes (enheter) i systemet. Varje cell i matrisen visar vilka funktioner som användaren utföra på den data som gäller för den aktuella upppgiften.

 

Som ett exempel kan vi titta på första cellen som visar enheten gäst och uppgiften boka. Bokstäverna i cellen visar C, U och O. Detta ger att användaren kan skapa en bokning av en gäst, uppdatera en bokning och ha översikt av en bokning.

 

Raden Missing? längst ner anger vilka funktioner som inte alls finns med för en enhet. Till exempel finns inte Delete för enheten gäst, vilket betyder att man inte kan ta bort en gäst från databasen.

 

Poängbedömning

1a. 2 poäng kan delas ut till för var begrepp (totalt max 6p). 1 poäng om studenten kan ange vad begreppet betyder i kravsammanhang och ytterligare om enkel beskrivning av hur man kan kolla så att kravspecifikationen uppfyller det.

 

1b. 1 poäng ges om studenten anger vad CRUD står för, ytterligare 1 poäng om beskrivning för begreppen ges. 1 poäng om beskrivning vad matrisen ger för något, vad det är för något på axlarna och vad Missing-raden längst ner är. 1 poäng om ett bra exempel ges på vad man kan läsa ut från den. Totalt max 4 poäng.