Uppgift 1

 

 

 

 

a) Vad är det övergripande syftet med kravinsamling? (1p) Om syftet

med kravinsamling inte värderats tillräckligt högt i

kravinsamlingsfasen kan detta få negativa konskevenser, ge ett

exempel på en sådan negativ konsekvens.(1p)

 

b) Att samla in och analysera krav är ofta förenat med svårigheter,

 

c) Vilken likhet finns det mellan interna projekt och projekt på

löpande räkning? (1p)

 

d) Vad är problemet med följande krav:

“Produkten X skall vara super bra” (2p)

 

e) En matbutik har ställt följande krav på sitt nya kassasystem

“Minska expedieringstiden per kund med 3%”

Vad kallas denna typ av krav (1p)och vilka problem kan denna typ av

krav medföra för

leverantören (2p)?

 

 

 

 

Rättningsmall

 

 

 

 

a) Det övergripande syftet med kravinsamling är att intressenterna

skall bilda sig mental bild av den produkt som skall producera.

(1p) Kunden vägrar godkänna den slutgiltiga produkten, eftersom den

inte överrenstämmer med vad han/hon anser sig ha beställt. (1p)

 

b)

· Beställaren har inte tilläckliga kunskaper om vad ny teknik kan

erbjuda. (1p)

· Leverantören har inte tillräcklig domänkunskap och användarna har

svårt att förmedla sin kunskap om domänen. (1p)

· Politiska faktorer. Ett nytt IT-system kan t ex påverka den

nuvarande maktstrukturen i en organistion. (1p)

· Det kan finnas konflikter mellan de olika intressenternas krav. (1p)

 

c) I båda projekttyperna tenderar man lätt att underskatta behovet

av dokumenterade krav, detta får ofta som konsekvens att projektet

lätt spårar ur. (1p)

 

d) Kravet är inte verifierbart dvs det går inte att testa om

produkten X verkligen är super bra, eftersom det inte finns några

kriterier för vad som gör produkten X super bra.(1p)Kravet går inte

heller att validera, eftersom kravet inte säger något om hur väl

produkten X korresponderar med användarnas behov. (1p)

 

e) Det är ett målbaserat krav (goal-level requirement). (1

p).Målbaserade krav omfattar inte bara IT-systemet, utan även den

verksamhet som IT-systemet stöder. Leverantören har ofta ingen makt

att styra verksamheten och kan därför inte garantera att de

målbaserade kraven nås. (2p)