Tentaproblem – F4

Anna Jernberg, Andreas Karlsson, Maria Blixt

2005-02-13

Fråga

(i)                 Gör en intressentanalys (stakeholder analysis) för systemet som beskrivs i caset nedan. I analysen ska fyra intressenter tillsammans med deras respektive mål tas fram. (8p)

(ii)               Mot bakgrund av analysen som gjordes i (i) ange och motivera kort två andra metoder för elicitering som skulle passa systemet som beskrivs nedan. (2p)

Case

Stadsbiblioteket i Booktown ska inför ett nytt system för automatisk hantering av utlåning av böcker. Man har flera leverantörer som verkar intressanta, men har bestämt sig för att noggrant gå igenom vilka krav som olika intressenter har på systemet för att kunna inköpa rätt system. Stadsbiblioteket har en ansvarig bibliotekarie som också är ansvarig för inköpet av systemet; till sin hjälp har hon kommunens kulturchef, som är ytterst ansvarig för kommunens kulturverksamhet. Systemet består av en automat där låntagaren själv kan läsa av sina böcker för att registrera dessa för lån, samt en motsvarande automat för att lämna tillbaka böcker. Tre bibliotekarier och fyra biblioteksassistenter ska kunna hantera systemet, och självklart också låntagaren. Det är viktigt att systemet kan hanteras av låntagare med nedsatt hörsel eller syn. Utbildning kommer att krävas för anställda på biblioteket, och detta inkluderar också två vaktmästare som ska ansvara för supporten av systemet.

Bedömningsmall

(i)                 1p för varje relevant intressent. Ytterligare 1p per intressent för respektive intressentmål. Totalt 8p på deluppgiften

Exempel på svar:

Kulturchefen – vill att biblioteket ska öka antalet besökare men är inte beredd att betala för mycket. Det är han/hon som sitter på plånboken.

Den ansvariga bibliotekarien – vill ha ett system som fungerar och som är användarvänligt.

Låntagarna – vill ha ett användarvänligt system som underlättar lån

Biblioteksassistenterna – deras huvudsakliga arbetsuppgifter är idag av administrativ karaktär, det är de som står i utlåningsdisken. Det finns risk att dessa inte är intresserade av att införa systemet över huvud taget eftersom det kan leda till att de förlorar sina jobb.

(ii)               0,5p för varje teknik. 0,5p ytterligare för en bra motivering. Totalt 2p på deluppgiften.                       

Exempel på svar:

Prototyp; kan behövas för att verifiera att en synskadad verkligen kan använda systemet.

Studera liknande företag; det finns många andra bibliotek som kanske infört ett liknande system.