Uppgiften behandlar Validering.

 

a)      Vad är en bra kravspecifikation? Ange minst 6 kvalitetskriterier (quality criteria) som en kravspecifikation bör uppfylla. (6p)

b)      Det finns en del motsättningar mellan en del av kvalitetskriterierna som gör det svårt att uppfylla alla kriterier fullständigt. Ange två kvalitetskriterier som kan vara motstridiga och förklara varför. (2p)

c)      Att utföra tester är ett bra sätt att validera krav på.  Ange och förklara några tekniker för testning av krav. (2p)

 

Bedömningsmall:

           

a)      [Lau] Sidan 376-380. Uppgiften ger 1 p för varje angivet kvalitetskriterium. Följande kriterier ger poäng:

Korrekthet: alla krav speglar ett verkligt behov.

Fullständighet: Alla nödvändiga krav finns med.

Otvetydighet: Alla ska vara överens om betydelsen, det ska inte finnas olika tolkningar av betydelsen av krav.

Följdriktighet (Consistency): Det ska inte finnas konflikter mellan krav. Det rekommenderas att bara en sak bara finns med på ett ställe,

Ändringsbarhet (Modifiable): Lätt att ändra och bibehålla ”consistency”.

Verifierbarhet: Det ska gå att kolla ifall ett krav är uppfyllt.

Spårbarhet: Kraven ska vara spårbara bakåt och framåt.

Rankning efter angelägenhet (importance) och stabilitet: Varje krav ska ha en prioritet..

Förståelse: Alla inblandade parter ska kunna förstå kraven. Kunder, utvecklare, testare. Kravspecifikationen ska vara lättläst.

 

b) Ett exempel är att kriteriet att kravspecen ska var att lätt att ändra (”modifiable”) kan stå i konflikt med ”Consistency”. Att behålla ”consistency” gör det svårare att ändra i kravspecen. Andra exempel är att Fullständighetskriteriet kan gå emot flera av de andra kriterierna (såsom otvetydighet, att kravspecen ska vara lätt ändra, förståelse), speciellt om kravmängden är stor.

 

c)  [Lau] Sidan 392-393. Uppgiften ger 1 p för varje teknik som anges. Boken tar upp tre ”Simulation/walk-through”, test med prototyp (”Prototype test”) och Pilottest (”Pilot test”). Det kan finnas fler tekniker som kan ge poäng.