Tentamensproblem 2

a) Du sitter just nu och skriver en tentamen. Gör en uppgiftsbeskrivning, eller
uppgift och stöd, av uppgiften att skriva en tentamen. (6p) 

b) En uppgiftsbeskrivning är bra på att täcka in många krav men det finns även
några nackdelar med metoden. Nämn någon nackdel och motivera. (1p)  

c)I kapitel 3.10 i Laursens bok nämner han att en avslutad uppgift (closed task)
är ett kriterium för vad som är en bra uppgift. 

Vad menas med en avslutad uppgift? Varför är det bra med avslutade uppgifter
(task closure) och vilket användbarhetskriterium/mål (usability factor)
uppfylls? (3p) 

Rättningsmall

a) Svaret kan uttryckas antingen som en uppgiftsbeskrivning eller uppgifter och
stöd. Varje del av denna måste vara rimligt ifylld. 

Exempel på lösning:


Alternativ 1 - Upggiftsbeskrivning Uppgift: 1. Skriva tentamen Mål: Att bli godkänd på kursen Förutsättningar / Utlösare: Obligatoriska moment på kursen avklarade, kursen i övrigt genomförd Frekvens: ca 3ggr / termin Kritiskt: Dåligt påläst Deluppgifter: 1. Ta sig till tentamenslokalen 2. Uppvisa legitimation 3. Svara på frågorna 4. Dricka kaffe 5. Lämna in tentamen ... Varianter: 1.a Försova sig 2.a Glömma legitimationen hemma 4.a Hämta ytterligare löspapper 4.b Äta chips
Alternativ 2 - uppgift och stöd Uppgift: Skriva tentamen Mål: Att bli godkänd på kursen Frekvens: ca 3ggr / termin Kritiskt: Dåligt påläst
Deluppgift Lösningsexempel
1. Ta sig till tentamenslokalen.
Problem: snöstorm, punka, sjukdom
Man cyklar till tentamenslokalen
2. Visa legitimation
Problem : Tentamensvakten har glömt läsglasögonen hemma
Leta fram studentkort eller terminsräkning och skriv upp personnummer på listan
3. Besvara tentamensuppgifterna Skriv svaren på papper, rita gärna figurer
4. Drick kaffe
Problem: spilla kaffe över hela tentamen
5. Lämna in ifylld tentamen
Problem: Personnummer och/eller sidnummer saknas
Nummrera samtliga sidor och skriv även dit personnummer
Varianter:
Deluppgift Lösningsexempel
1.a Försova sig Det är godkännt att ankomma inom en timme efter utsatt tid
2.a Glömma legitimationen hemma Legitimation får uppvisas vid senare tillfälle
4.a Hämta ytterligare löspapper Ytterligare löspapper införskaffas från tentamensvakterna

Poängsättning : Totalt : 6p -0.5 för varje del av "Uppgift", "Mål", "Frekvens" eller "Kritiskt" saknas. (totalt max -2p) -2p om deluppgifter saknas, -1p om exempel på deluppgifter saknas -2p om varianter saknas, -1p om exempel på varianter saknas
b) Svaret bör innefatta varianter på något av följande svar: Inga data specificeras, så det blir svårt att samla in datakrav. Vissa aktiviteter i ett system går inte att uttrycka som uppgifter. Det kan vara svårt att översätta uppgiftsbeskrivningar till en design. (för uppgift och stöd) Kan innebära mer arbete för både kund och leverantör. Leverantörerna vill ogärna ändra i lösningskolumnerna utan de lägger hellre sina lösningsförslag i bilagor. Detta kan försvåra valideringen av kraven för kunden.
c) En avslutad uppgift innebär att uppgiften har ett mål som är meningsfullt för användaren (1p), Avslutade uppgifter leder till att användaren känner sig tillfredsställd (1p) med sig själv (Man känner att man lyckats med något). På så vis uppfyller man användbarhetskriteriet subjektiv tillfredsställelse (subjective satisfaction) (1p) (eller en del av det användbarhetsmål som brukar benämnas attitydmål, för de som läst MDI-kursen).