Fråga

Frågan består av två delar; en casebaserad del och en fristående del. Delfråga ii kan lösas oberoende av delfråga i.

i) Enligt Lauesen finns fyra kravnivåer. Namnge nivåerna och exemplifiera med ett krav på varje nivå relaterat till caset nedan. (5p)

Case

Industrikoncern AB har idag fem affärsområden, som är geografiskt placerade över hela Sverige. Totalt har man 3670 anställda. I dagsläget har man tre olika löneadministrationssystem, eftersom bolaget består av flera uppköpta enheter, och för att kunna styra och komma åt denna ekonomiska information centralt ska man implementera ett nytt system. Var och en av de fem affärsområdescheferna anser att de vill kunna komma åt löneinformation om samtliga medarbetare på Industrikoncernen AB. På grund av att ledningen vill spara pengar på administration med 3 miljoner SEK per år de kommande fem åren, måste man minska antalet löneadministratörer. Till följd av detta vill man att varje anställd själv ska komma åt vissa delar av löneadministrationssystemet och själv kunna lägga in semester och ledighet, och innan ett sista datum varje månad kontrollera att löneutbetalningen stämmer. Detta för att slippa det stora antalet korrigeringsärenden som nu gör att löneadministrationen är omotiverat stor.

IT-kompetensen på Industrikoncern AB är relativt låg – man brukar anlita externa IT-konsultföretag i dessa frågor. Dock är VD:n mån om detaljer som att varje dokument som skrivs ut från löneadministrationssystemet ska ha Industrikoncern AB:s logga längst upp i högra hörnet. Dessutom vill VD:n att löneadministrationssystemets layout på skärmen ska gå i grå-blått, eftersom detta är Industrikoncerns färger. Eftersom dokumenthanteringsverktyget SharePoint är väl etablerat bland tjänstemännen på företaget är det också önskvärt att löneadministrationssystemet är kompatibelt med detta, eftersom man vill använda information från utvecklingssamtal i systemet. Företaget har redan varit i kontakt med Ultimateconsulting AB, som man känner sen tidigare, men eftersom deras offert ansågs alltför dyr väljer man att vända sig till ett nyare företag som man inte tidigare anlitat: Konsultsmart AB. Konsultsmart AB har utvecklat ett löneadministrationssystem, PaySys, som kan anpassas till flera olika typer av företag och domäner.

(ii) Ange och motivera två faktorer som påverkar valet av kravnivå. Ange gärna exempel. (5p)

Bedömningsmall

(i) 5p

Angett de fyra kravnivåerna: ger 1 p

(Mindre än fyra nivåer ger 0 p.)

Exempel på krav ger 1 p per styck, såvida kraven är relevanta för nivån och någorlunda för caset, annars 0 p. Max 4 p på exempel.

Namngett alla nivåer och ett exempel på varje nivå: 5p.

Exempel på kravnivå och krav:

Mål/affärsnivå: ”Systemet skall spara 3 miljoner SEK per år i fem år framåt för Industrikoncernen.”

Domännivå: ”Systemet skall vara nåbart från samtliga datorer på Industrikoncern AB”

Produktnivå: ”Systemet skall kunna hämta och lämna dokument med hjälp av verktyget SharePoint”

Designnivå: ”Systemets färg mot användaren ska vara grå-blått i Industrikoncerns nyans.”

(ii) 5p

Endast angett faktorer: 0,5 p per styck.

Om man förklarat genom att motivera och exemplifiera ges 2 p per faktor.

Om man endast motiverat utan att exemplifiera eller tvärtom, ges 1 p per faktor.

Om man har fört ett självständigt resonemang som visar på full förståelse för frågan, ges 2p per faktor även utan exempel.

Observera att det endast krävs två faktorer med tillhörande motivering + exempel eller självständigt resonemang för 5p.

Exempel på faktorer:

§         Vem det är som ska verkställa kraven. (0,5p för faktorn) Dennes kompetens och befogenhet avgör vilka krav som kan levereras. (1p för motiveringen) Det är t.ex. oftast inte möjligt för ett programvaruföretag att garantera en ökad lönsamhet för kunden som skulle kunna vara ett krav på nivå R1. (1p för exemplet) Totalt 2,5p på faktorn

§         Hur mycket frihet man vill ge leverantören. (0,5p för faktorn) Detta kan bero på vilken intern kompetens man besitter eller graden av förtroende för leverantören. T.ex. Ju större intern kompetens desto större möjlighet att styra leverantören genom att ge detaljerade krav. Har man en lägre grad av förtroende för leverantören, kommer man troligtvis vilja styra denne genom mer detaljerade krav. (2p, p.g.a. självständigt resonemang) Totalt 2,5p på faktorn

§         Om nya systemet ska byggas ihop med ett befintligt (0,5p för faktorn) behöver kraven förmodligen ställas på en mer detaljerad nivå, jämfört med om det är ett helt fristående nytt system som ska byggas. (1p för motivering) T.ex. kan krav behöva ställas på data då kommunikation ska ske mellan de två systemen. (1p för exemplet) Totalt 2,5 p på faktorn