Syfte:
Att testa om studenten förstått den modell av marknadsdriven produktutveckling som Joachim Karlsson presenterar. Dessutom testas studentens kunskap om skillnaden mellan marknadsdriven och kontraktsdriven produktutveckling.

Fråga A:

I kompendiet "Marknadsdriven Produktledning" av Joachim Karlsson beskrivs en framarbetad modell för marknadsdriven produktutveckling. Modellen beskriver sju övergripande aktiviteter. Förklara syftet med fem av dem. Observera att namngivning av aktiviteterna inte är det viktiga utan förståelsen för dem. (5p)

Svar:

Nedan följer exempel på korrekta förklaringar av de sju aktiviteterna.

Marknadssegmentering: Undersökning av vilka segment av marknaden som är mest intressanta för vår typ av produkter.

Portföljanalys: Analys för att finna huruvida det finns luckor på marknaden där utrymme för nya produktideér eller nya erbjudande kan finnas.


Konkurrentanalys: Görs för att veta vilka andra konkurrenter som siktar på liknande marknadssegment som oss samt analysera deras styrkor och svagheter.

Behovsanalys: Denna kontinuerliga process finns för att identifiera och strukturera såväl marknadens behov på våra nuvarande och kommande produkter som interna ideér.

Värdeanalys: Kontinuerlig identifikation av de behov som ger mest värde för kunderna i relation till till exempel utvecklingstid och teknisk risk.

Uppföljning: Kontinuerlig process för att övervaka, förstå och säkerställa att produkten kommer lanseras i tid, med rätt innehåll och konsumera rätt resurser.

Releaseplanering: Detta görs för att maximera lönsamheten för en produkt genom att göra intelligenta avvägningar mellan innehåll i produkten, releasedatum och de resuser som krävs för utvecklingen.

Bedömningsmall:

Varje korrekt förklarad aktivitet ger 1p oavsett om korrekt namn är angivet.

Fråga B:

När man skall välja vilken modell av produktutveckling, marknadsdriven eller kontraktsdriven, man skall använda finns det många faktorer som spelar in. Nämn 5 egenskaper som karakteriserar var modell. Observera att de flesta egenskaper har en motsats som då passar in på den andra modellen, det är ok att använda dessa.
Exempel på detta: Marknadsdriven produktutveckling riktar sig till många kunder samt Kontraktsdriven produktutveckling riktar sig till en eller få kunder. (5p)

Svar:

Marknadsdriven: Man har många konkurrenter, Man har stor frihet i val av innehåll/prissättning/leveranstid, det huvudsakliga målet är hur snabbt man kan släppa produkten.

Kontraktsdriven: Man har inga konkurrenter (när man väl fått kontraktet, vilket är ett tidigare steg), Innehållet/leveranstid/prissättningen bestäms av kontraktet, det huvudsakliga målet är att uppfylla en kravspecifikation.


Bedömningsmall:

Tabell 1 i Joachim Karlssons kompendie Marknadsdriven produktutveckling används som rättningsmall. Varje egenskap från denna tabell som är placerad på rätt modell ger 0.5p. Max 2.5p per modell. Rätt egenskap placerad på fel modell ger 0p.
Referenser:
kompendiet "Marknadsdriven Produktledning" av Joachim Karlsson sidan 4-5.