Tentaproblem 3 (lv4) grupp M

 

Case

Som kravhanteringsexpert har du fått i uppdrag att samla in krav till ett nytt system på ett ganska stort företag i Lund, där du bor. Systemet, som är helt nytt i sitt slag ska köpas in utifrån, och i princip alla som arbetar på företaget kommer att använda det. Företaget är ett tillverkningsföretag i mindre skala som designar, producerar och levererar mobiltelefontillbehör till återförsäljare. I ett nytt system ska företaget nu kunna hantera design, orders, bokföring m.m., givetvis med olika användarbegränsningar mellan de olika delarna i systemen för bibehållen säkerhet. Allt som rör en viss produkt ska alltså finnas samlat i detta system, vilket leder till att systemet ska användas av designers, planerare, inköpare, logistiker, personal i produktionen, administrativ personal, ledning, IT-avdelning, revisorer och enstaka management konsulter. Sammanlagt blir ca 100 personer i varierande åldrar påverkade. Det nya systemet skall alltså hantera den information som flera separata system tidigare hanterade och ett av målen är att effektivisera verksamheten genom att minimera dubbelarbete, dvs. att samma uppgifter läggs in gång på gång. Dessutom ska det nya systemet erbjuda nya funktioner, bland annat inom logistik-delen av systemet, som inte varit prioriterat tidigare, eftersom kvantiteterna först nu är av sådan volym att logistik blivit ett hett ämne. Pga. konkurrensen mellan de olika affärssystemtillverkarna vill företaget ha en opartiskt kravexpert och därför är du inhyrd för att skapa en bild av vad dom krävs. En mer specifik kravspecifikation kommer sedan leverantören skriva.

 

Generella fakta om personalen:

 

Uppgift

Både Joakim Karlsson och Sören Lauesen tar upp olika Acquisition of Requirements (ACRE) respektive Elicitation techniques i vilka kravhanteraren och intressenten får olika uppgifter, och vad kravhanteraren bör tänka på när denne väljer teknik i olika sammanhang. Hur skulle du lägga upp ”eliciteringen” med tanke på dina olika grupper av intressenter? Lägg upp en plan över hur du med 5 olika angreppssätt ska utreda företagets krav på målnivå, domännivå och produktnivå. Var noga med att beskriva hur du tänker gå tillväga med dina metoder och vad som är viktigt att tänka på i de olika fallen.

Eftersom du bor i samma stad som företaget har sina lokaler kan du göra täta besök om du vill, men du har själv räknat ut att denhär fasen, dvs. ”knowledge elicitation” i ditt projekt inte får ta mer än 2 veckors heltidsarbete.

 

Lösningsförslag

1.      Observationer av representanter av användare från alla olika system som nu ska sammanfogas och utvecklas. Observationerna bör inte ta mer än 1 timme per observation med huvudsyfte att ge kravexperten en överblick över hur systemen idag fungerar så att experten lättare kan sätta sig in i de olika problemen och önskemålen. Fördelen med denna teknik är att det dyker upp många problem och situationer som annars kan vara svårt för användarna att komma på i t.ex. en intervju. Denna metod kan i det aktuella fallet mest ge kravexperten information om krav på produktnivå.

2.      Strukturerade intervjuer med en representant från ledningen, en av revisorerna, en mer erfaren logistiker och en designer för att förstå och bena ut målen med det nya systemet. Målet med intervjun med ledningsrespresentanten är att ge dig som kravexpert krav på målnivå och domännivå. Intervjuerna med revisorn, logistikern och designern skall ge dig information om krav på produktnivå och domännivå.

3.      Frågeformulär till alla användare av systemet för att få in åsikter och önskemål om förändringar. Frågeformuläret, om det är utformat på rätt sätt, syftar till att ge dig som kravexpert information om krav på alla de tre nivåerna, eftersom resultatet kommer innehålla information om specifika detaljer och önskemål och även de individuella intressenternas mål, idéer, tankar och visioner i stort.

4.      Studera liknande system för att förstå vad som krävs av ett logistiksystem av för en tillverkande industri med företagets behov och storlek. Genom att studera liknande system och även hållit en strukturerad intervju med en logistiker med egen erfarenhet av logistiksystem få en klar bild av vilka krav som ska ställas på systemet på produkt och domännivå.

5.      Fokusgrupp med 10-20 intressenter från alla avdelningar i företaget. Ta inte för stor plats som kravexpert, utan förklara vad du har kommit fram till hittills i kraveliciteringen i stora drag och uppmuntra en diskussion. Intressenter från olika avdelningar får föreslå diskutera det framtida systemet och lägga fram sina krav, förslag och idéer och även förklara varför. Sedan får deltagarna i fokusgruppen föreställa sig det nya systemet, och uttrycka sina önskemål och varför. ”Motsatta” önskemål mellan de olika användargrupperna kommer komma upp till ytan. Slutligen sammanställs resultatet, prioriteras och utvärderas. En fokusgrupp sammansatt av personal från olika avdelningar kommer framför allt generera krav på produktnivå och domännivå, eftersom önskemål och idéer kommer upp om allt ifrån detaljer till hur de olika delarna i systemet kommer påverka varandra. Om stämningen på i gruppen blir kreativ och ”filosofisk”  kan även krav på målnivå framkomma.

 

Betygskriterier

För varje metod som beskrivs korrekt och appliceras på en användare/grupp användare där den har förutsättning att generera relevant information ges 1,5 poäng.

 

2 poäng ges om studenten har visat prov på att han/hon har möjlighet att med hjälp av resultatet från sina fem tekniker kan täcka in företagets krav på affärssystem i helhet. Dvs. det skall synas i lösningen att studenten har tagit hänsyn till alla (eller nästan alla) användargrupper och användningsområden.

 

0,5 poäng ges om studenten har på ett realistiskt sätt disponerat sin tid i och med valet av elicitationsteknik. Någon exakt tidplanering behöver inte bifogas till lösningen, men teknikerna som har valts måste vara rimliga att kunna klara av inom 2 veckor.