Fråga om elicitering:

Här är några vanliga problem som inträffar när man eliciterar krav:  

1)      Intressenter har oftast svårt att förklara vad för uppgifter de utför, hur uppgifterna utförs och varför de utförs.

2)      Olika intressenter ställer ofta motstridiga krav.

3)      Intressenter förkastar ofta lösningsförslag på grund av ett allmänt motstånd till förändring.

4)      När intressenter är med och tar fram kraven blir det ofta för många krav. Det är svårt för alla Intressenter att komma överens om vilka krav som ska få hög prioritet.

 

Det finns olika eliciteringstekniker som kan utnyttjas för att överkomma ovannämnda problem.

Nämn lämplig teknik (minst en teknik) till varje problem, beskriv den/dem. (1* 4 p);

Förklara hur den hjälper till att lösa problemet. (0, 5*4 p);

Nämn minst en fördel och en nackdel för respektive teknik. (1*4)

 

Bedömningsförslag:

Problem 1 kan lösas genom exempelvis:

Lämplig teknik: Observation (0.5p)

Definition: Observation innebär att man observerar användares arbetssätt. (0.5P)

Hur tekniken hjälper. En användare observeras när han/hon utför sina arbetsuppgifter och på så sätt får man fram vilka uppgifter de har, hur de utförs och orsaken till utförandet. (0.5 p).

För- och nackdel:

+ Observatören skaffar sig stor kunskap och förståelse för arbetet och problemen. (0.5 p).

– Tekniken tar lång tid att genomföra. (0.5 p).

 

Problem 2 kan lösas genom exempelvis:

Lämplig teknik: Förhandling (0.5p)

Definition: Förhandlingar är till för att lösa konflikter mellan olika intressegrupper. (0.5p)

Hur tekniken hjälper: De olika intressegrupperna samlas och diskuterar de motstridiga kraven. För att det ska ge något måste de olika intressegrupperna vara villig att diskutera konflikten och skaffa sig en förståelse för varandra. Varje intressegrupps mål analyseras och man försöker att hitta en optimal lösning som gynna alla parter. (0.5 p).

För- och nackdel:

+ Intressegrupperna skaffar sig en förståelse för varandra och får ny synvinkel på konflikten och då blir de ofta motiverade att hittar en gemensam lösning. ( 0.5p)

– Ett engagemang från alla parter krävs.

– Man hittar inte alltid en lösning som gynna alla. (0.5p)

 

Problem 3 kan lösas genom exempelvis följande alternativ lösningar:

Alternativ lösning 1.

Lämplig teknik: Pilotprojekt (0.5p)

Definition: En liten grupp inom organisation experimenterar på en ”trial version” eller en prototyp av det nya systemet. (0.5p)

Hur tekniken hjälper: En liten grupp inom organisation provkör en ”trial version” av det nya systemet med verkliga data, samtidigt får de prova på en förändrad arbetsprocess. Projektteamet observerar resultatet, värderar kostnaden och nyttjandet av systemet och ger förslag på olika sätt att använda systemet om det tillkämpas i stor-skala. ( 0.5 p ).

För- och nackdel:

+ Ett lyckat pilotprojekt skapar ett högre åtagande och hjälpa till att identifiera slutkrav och deras prioritet.(0.5p)

– Flera experiment måste utförs.(0.5p)

Alternativ lösning 2.

Lämplig teknik: Domän worshop (0.5p)

Definition: Ett team, består av användare och systemutvecklare, kartlägger företagets affärsprocess i en domän worshop. (0.5p)

Hur tekniken hjälper: Grupp av experter användare från olika arbetsområde deltar i domän workshop för att få fram en övergripande affärsprocess av företaget. Specificering av systemets mål och kritiska faktor är en bieffekt av den. Företagsledning deltar också i workshop och de är nyckelperson i definierar mål och vision. (0.5 p).

För- och nackdel:

+ Resultat från en domän analys leders till uppgiftsbeskrivning, dataflöde diagram som möjliggör en snabbt implementation.   (0.5p)

– Expert användare känner ofta bara deras egen arbetsområdet och har en begränsade bild i helhet. (0.5p)

Alternativ lösning 3.

Lämplig teknik: Kostnad /förmån analys (0.5p)

Definition: En kostand/förmån analys fokuserar sig hela projekt och företag och jämför kostnader med nytta av projektet. (0.5p)

Hur tekniken hjälper: Kostnad/förmån analys ger en möjlighet till kontroll på både hård och mjuk faktor.

Examplar på hård faktor är förändrade avkastning och kostnader,   produktkostnader, och träningskostnad.

Examplar på mjukfaktor är kunder tillfredställelse, personals tillfredställelse, beslut kvalité mm. ( 0.5 p ).

För- och nackdel:

+ Ger en övergripande bild av projekts kostnad och förmån.(0.5p)

– Det är omöjligt att bara använda kostnader och vinst för mätta alla relevanta faktor.  (0.5p)

                                                                                                                 

 

Problem 4 kan lösas genom exempelvis följande alternativ lösningar:

Alternativ lösning 1.

Lämplig teknik: Fokus grupp (0.5p)

Definition: Fokus grupp är en strukturerad brainstorming där befintliga problem och möjliga lösningar med högsta prioritet tas upp. ( 0.5p)

Hur tekniken hjälper: Intressenter från olika grupp samlas.

Först tar deltagarna upp problemen i det nuvarande systemet.

Sen diskuterar de potentiella lösningar. Det hjälps åt att formulera mål och krav för det nya system.

Sist identifierar de problem och krav med hög prioritet.

Det är viktigt att alla intressegrupper får en lösning på några av deras högprioriterade frågor. ( 0.5 p ).

För- och nackdel:

+ Fokus grupp skaffar sig en förståelse mellan intressegrupperna och ett högt åtagande kan ofta nås. (0.5p)

– Om man inte tar hänsyn till en intressegrupps högt prioriterade krav i lösningen är de oftast ovilliga att bidra till systemet.

– Man hittar inte alltid en lösning som gynna alla. (0.5p)

Alternativ lösning 2.

Lämplig teknik: Förhandling (0.5p)

Definition: Ser lösningen i problem 2. (0.5p)

Hur tekniken hjälper: Ser lösningen i problem 2. ( 0.5 p ).

För- och nackdel:

+ Ser lösningen i problem 2. (0.5p)

– Ser lösningen i problem 2. (0.5p)

Alternativ lösning 3.

Lämplig teknik: Kostnad / förmån  (0.5p)

Definition: Ser problem 3 alternativ lösningen 3. (0.5p)

Hur tekniken hjälper: Ser problem 3 alternativ lösningen 3. ( 0.5 p ).

För- och nackdel:

+ Ser problem 3 alternativ lösningen 3. (0.5p)

– Ser problem 3 alternativ lösningen 3. (0.5p)

 

Grupp D        Marie Ekelund, Wei Gu, Anna Åstrand                      2005-02-15