Kvalitetsrisker

Frågor

a)

När ett system skall valideras utförs tester av olika slag. Det är uppenbart att funktionaliteten är viktig att testa. Tex. Ett ordbehandlingsprogram som inte klarar av klippa och klistra är värdelöst. Det finns dock fler kvalitetsrisker som bör testas. Nämn dessa och förklara kort vad de innebär.

 

b)

För att använda de resurser som är avsatta för testning av systemet bör de olika kvalitetsriskerna tilldelas olika mkt resurser baserad på vilken prioritet de har. Ange vad man ska tänka när man prioriterar riskerna. Ange även en metod för att underlätta prioriteringen.

 

c)

Vad kan man göra för att förebygga risker och vad bör man göra för att hantera en risk som kan uppkomma.

 

d)

Vilka risker och hanteringen av dessa bör projektledningen planera för i ett mjukvaruprojekt. Gruppera dessa risker och förklara kort en fråga för varje risk som man kan ställa sig vid planering av risken.

 

 

 

Svar

a)

 

b)

Den prioritet en kvalitetsrisk har beror på, i vilken omfattning risken kan påverka kundens och användarens uppfattning av systemets kvalitet. Därför bör man tilldela resurser till test av ett problem efter hur allvarlig dess effekt är för kunden/användaren. För att underlätta prioriteringen bör man använda sig av en metod som lättare åskådliggör alla faktorer t.exquality grid” se sid 226.

 

 

c)

Ett sätt att minska riskerna är bättre definierade krav. Kraven kan definieras bättre genom att öka och sprida kunskapen inom projektet. Granskningar bör därför göras tidigt för att dels elicitera bättre krav och dels modifiera kravsorten så att riskerna minskas. Man kan dela upp systemet i självständiga delar och isolera de delar som är möjliga risker så att om olyckan är framme och någon av dessa delarna slutar fungera så kan det åtgärdas genom att t.ex. starta om de delarna. På så sätt får man ett robustare system trots riskerna eftersom de hanteras och samtidigt så kan andra delar av systemet fungera trots att någon del har kraschat.

 

d)

 

Rättningsmall

a)

0,5 poäng för varje rätt risk med rätt förklaring. Dock max 3 poäng på denna uppgift. (3P)

b)

0,5 poäng för rätt svar och 0,5 poäng för ett exempel. (1P)

c)

1 poäng för vad som kan göras för at förebygga en risk och 1 poäng för hur en risk kan hanteras. (2P)

d)

            0,5 poäng för varje risk sort och 0,5 poäng för varje rätt fråga. (4P)