Uppgift 5

Preben har en del mark som han vill utnyttja bättre, därför vill han ha din hjälp. Han har tänkt att dela upp marken i olika mindre åkrar, som han tänker utnyttja olika, tex odla olika grödor, lägga i träda, utnyttja som betesmark samt arrendera ut. Han har även funderingar på att köpa en del av sin grannes mark, grannens mark är nämligen bättre lämpad för Prebens favoritgröda majs.

Då det blir många åkrar måste Preben ha någon form av databas för att lättare kunna planera vad som ska göras med marken. Det finns tex vissa grödor som man bara bör odla ett år i taget på samma mark. Preben vill också kunna se hur en gröda fungerade på en viss åker tidigare år. Eftersom han blev så nöjd med ditt förra arbete så har han anlitat dig igen.

Du har redan utvecklat ett system till Preben, men känner att du behöver kolla att du fått med allt. Nedan ser du dina preliminära fönster över gränssnittet, förutsätt att koden finns om det finns en funktion för uppgiften. Du ser även en tabell som Preben har varit med och tagit fram över vilka uppgifter han vill kunna lagra. Sätt upp en CRUD matris med hjälp av fönsterna, tabellen och texten här ovan samt fyll i den och motivera. (10p)

Poster

Förklaring

Åker

Tillstånd

Gröda

Åtgärd

Tidpunkt för senaste åtgärd

Åtgärdas

Tidpunkt för nästa åtgärd

Ett unikt ID-nr

Åker, betesmark eller träda

Majs, vete, skog, råg, ärtor etc

Plöja, så, skörda, röja, harva etc

När såddes, skördades det?

Plöja, så, skörda, röja, harva etc

När ska det sås, skördas?

 

 

Svar och bedömningsmall:

Detta ör en hjälp för att se vad CRUD står för:

Creation - Skapa en post, inkluderat spara och editera ingående värden samt läsa vad vi skrivit.

Reading Se värdena i posterna

Updating Uppdatera värdena i posterna, inkluderar senaste gamla värdet

Delete Radera poster

Funktioner för att se åkrarnas historia och att lägga till mark saknas helt i fönsterna och är ej med i tabellen. Om det inte finns kommenterar om att det saknas sätt att se åkrarnas historia, dra av 1 p eller om det inte finns kommentarer att det saknas sätt att lägga till nya åkrar på, dra av 1 p till.

 

Post

Uppgift

Åker

Tillstånd

Gröda

Åtgärda/

Åtgärdat

Tidpunkt åtgärdas/

åtgärdat

Ändra gröda

-R--

-RU-

-RU-

Hyr ut mark

-R--

-RU-

-RU-

Ändra åtgärd

för en åker

-RU-

CRUD

Ändra tillstånd för en åker

-R--

-RU-

-RU-

Hyr ut mark

-R--

-RU-

-RU-

Ändra åker

--RD

-R--

-R--

Ändra åtgärds-datum

-RU-

CRUD

Saknade uppgifter?

C-U-

C--D

C--D

C--D

Åker: Det finns ingenstans att skapa en åker. Man kommer aldrig att vilja uppdatera en åker. -1 p: Om man missat att det inte går att skapa en åker

Tillstånd: Man kan inte skapa/ta bort tillstånd någonstans.

-1 p : Missat att det inte går att skapa tillstånd

-1 p : Missat att det inte går att ta bort tillstånd

Gröda: Man kan inte skapa/ta bort grödor någonstans.

-1 p : Missat att det inte går att skapa grödor

-1 p : Missat att det inte går att ta bort grödor

Åtgärda/åtgärdat: Man kan inte skapa/ta bort åtgärder någonstans.

-1 p : Missat att det inte går att skapa grödor

-1 p : Missat att det inte går att ta bort grödor

Tidpunkt åtgärdas/åtgärdat: Datumet matas in manuellt, så därför kan man skapa, ändra, uppdatera och radera det.

-1 p: Varje miss av CRUD

Om man inte har med någon post i matrisen får man 2p eftersom man inte kan ange vad som saknas för den uppgiften eller se vilka uppgifter den används i.

Om man har andra motiveringar för sina val i matrisen så kan detta även ge poäng.