Tentaproblem – F5

Anna Jernberg, Andreas Karlsson, Maria Blixt

2005-02-22

Fråga

(i) En teknik som kan användas vid validering av en kravspec är riskbedömning. Riskerna kan delas in i två typer. Vilka? Ge exempel på vanliga risker som kan förekomma och ange även två sätt som man kan ändra i kravspecifikationen för att minimera dessa. (5p)

(ii) Vad betyder CRUD och vad används det till? Vad är en CRUD matris och hur används den? (5p)

 

Bedömningsmall

(i)

Svar:

Man skiljer på risk för kunden och risk för leverantören.

Risker för kunden är ofta av typen ”man får inte vad man verkligen behöver även om man får det som står i specifikationen”. För leverantören handlar det ofta om osäkerhet huruvida man kommer att kunna möta alla krav inom utsatt tid och för en rimlig kostnad.

Exempel på hur man kan minimera riskerna ovan:

Välja en annan stil på kraven som innebär mindre risk för båda parter.

Elicitera mer precisa krav genom att använda någon av de eliciteringstekniker som finns: t.ex observationer, intervjuer, tester, prototyper.

Isolera risken så att den gör så lite skada som möjligt om oturen är framme. T.ex om projektet kommer använda sig av en kommande release från en utomstående aktör så bör man isolera de delar som är beroende av denna om den inte skulle fungera som väntat.

Håll risken under uppsikt så att skadan kan åtgärdas snabbt om oturen är framme.

 

Poäng:

Skiljer på krav för kund/leverantör: 1p

Korrekt exempel för varje typ: 1p (totalt 2p)

Korrekt riskminimeringsteknik: 1p (totalt 2p)

 

(ii)

Svar:

CRUD står för Create Read Update Delete (ibland är även O för Overview med).

Det är en metod som används för att kontrollera så att en kravspecifikation är konsekvent och att alla delar finns med.

Genom att sätta upp en CRUD-matris kan man på ett strukturerat sätt kontrollera för vilka datatyper (entities) respektive aktiviteter (tasks) som det saknas funktioner till. På så sätt får man reda på vad som behöver åtgärdas.

 

Poäng:

CRUD korrekt: 1p

Korrekt användningsområde för CRUD: 2p

Korrekt beskrivning av CRUD-matrisen: 2p