ETS170: 2004VT1

Nedan finns studenternas egna förlag på tentauppgifter som lämnats in under kursens gång, tillsammans med kursansvariges kommentarer. 

 

OBS! Dessa tentaproblem är av varierande kvalitet och bedömningsmallarna kan i många fall diskuteras och innehåller ibland sakfel, så när ni använder dessa problem för att tentaplugga så får ni själv bilda er en uppfattning om deras värde som kunskapsutvärderingsinstrument. 

Tentaproblemförslag med kommentarer:

Innehåll i en kravspecifikation

Detta är en omfattande fråga med relevanta begrepp och utförlig bedömningsmall, men tyvärr är det i grund och botten är en upprabblingsfråga. Jag får väl erkänna att jag själv gjort sådana här tentafrågor i min tidiga lärargärning :-), men jag vill försöka rikta in mig mer på djupförståelse snarare än minneskunskaper. Man kan väl ha någon enstaka sådanhär fråga på en tenta om det är riktigt grundläggande och centrala begrepp, men en tenta får inte bara ha denna typ av frågor.

Projekttyper

Bra frågor som kräver förståelse. Bedömningsmallen nästa klockren; en liten defekt på en 1-poängare är den felaktiga förklaringen på COTS Purchase - det är inte marknadsavdelningen som gör kravspecen för inköpandet, det är faktiskt uppköparen (även om marknadsavdelningen ju ofta ger produktkrav till utvecklingsorganisationen, men det är inte COTS Purchase utan Product Development eller mer specifik COTS Development (COTS är en slags Product, nämligen en renodlad programvaruprodukt)). Man ska väl också vara vaksam på om S:et i COTS (Commercial Off-theShelf Software) anger "Shelf" eller "Software"; man kan ju mycket väl prata om andra COTS-produkter som nödvändigtvis har programvara, t.ex. kameror. Här kan man läsa en artikel om definitionen på COTS i programvarusammanhang för den intresserade: Maurizio Morisio, Marco Torchiano, "Definition and classification of COTS: a proposal", ICCBSS, Orlando 2002.

Projekttyper

Frågorna är jättebra men bedömningsmallen är tyvärr ofullständig då den inte innehåller exempellösning. Dessutom ett sakfel: COTS betyder renodlade programvaruprodukter så de innehåller inte hårdvara och är alltså inte inbyggda system.

Abstraktionsnivåer

Kanonbra fråga, men saknar exempel i exempellösningen. Det är exemplen som gör att det inte bara blir en upprabblingsfråga som kan klaras med fotografiskt minne av boktexten. Jag vill att ni löser era egna uppgifter i bedömningsmallen och inte bara anger hur de ska bedömas. (Min erfarenhet som lärare är att om man gör tentauppgifter utan att lösa dem själv helt och hållet så missar man ofta flera problem med tentauppiften - tentauppgifter behöver också "debuggas"...)

Abstraktionsnivåer

Bra fråga med exempel i bedömningsmallen (hade varit ännu bättre om frågan var formulerad så att exempel inte bara blev de som redan står i boken). Bra med syfte - kopplar till inlärningsmål och underlättar för examinatorn som ska göra bedömningen.

Underförstådda krav, livscykeln

Dessa båda frågor är tveksamma. Q1 avslöjar en felaktig tolkning av "tacit". Med "tacit requirements" menas underförstådda eller dolda krav och ett "demand" (dvs bakomliggande behov) kan vara både "tacit" och "explicit". Dessutom stödjer vad jag kan se frågan ej ngt av kursens inlärningsmål. Q2 är innovativ i sin form med påståendevärdering men tyvärr är de två första påståendena tvetydiga. De framgår inte om det är "system validation" resp "system verification" eller "requirements validation" resp "requirements verification" som avses. Vilken av dessa tolkningar man väljer avgör om påståendena är sanna eller falska vilket inte är en trevlig sits för en tentamakare...

Industriell praxis

Bra fråga (dessutom den första som är på annat ur litteraturlistan än Lauesens bok för er som behöver tentaplugghjälp på ngt annat än boken). Testar förståelse och kräver att man kan värdera fördelar och svårigheter. Bra bedömningsmall.

Projekttyper, abstraktinsnivå

Jättebra fråga som hade gett klockren bonus om inte bedömningsmallen hade varit ofullständig. Ni har egentligen inte löst er egen tentauppgift, och jag bedömer att det blir svårt att använda mallen för att ge poäng på ett konsekvent sätt. Bra dock att ni på några ställen ger exempel.

Projekttyper

Frågan är ganska bra då upprabblingsgrågan kombineras med en värderingsfråga kring för och nackdelar. Det stora problemet är att ni själv ej har angett dessa för/nackdelar i bedömningsmallen. Dessutom är det ju inte så att vissa för/nackdelar alltid gäller eftersom det är kontexberoende: i vissa sammanhang är en viss sak en fördel i andra sammanhang en svårighet. Jag hade velat att ni hade ret ut detta i bedömningsmallen och att ni kanske fått med detta sammanhangsberoende i redan i frågeställningen. Det finns alltså en möjlighet här att göra en riktigt bra fråga+bedömningsmall...  

Kravprocessen

Ok fråga och ok bedömningsmall och bra lösningsförslag. Tråkigt dock att frågan kan klaras med minneskunskaper, och kräver egentligen ej särskilt mycket djupkunskap.

Projekttyper

Bra frågor och bra svar. (Dock behöver en tender (upphandling) inte vara offentlig.) Några tveksamheter i mallen: Det vanliga är inte att det blir produkt development utan snarare contract development (Hur ska den som svarar på ett specifikt anbud sedan utveckla produkten så att den passar för en öppen marknad utan att kompromissa med det kundspecifika?). I sambandet borde framgå att det kan övergå i UPPKÖP av generisk programvara.

Abstraktionsnivåer

Bra fråga + bra bedömningsmall nu med exempellösning.

Projekttyper, Abstraktionsnivåer

I stort bra frågor och bra svar. Bonusen är "på håret" då a)(ii) är konstig. Projekttypen i sig föreskriver inget speciellt sätt att "hitta en leverantör". COTS är ju egentligen namnet på en produkttyp, så projekttypen borde bli tex "upphandling av COTS" (till skillnad från "utveckling av COTS", som är ett specialfall av produktutveckling).

Projektmodeller, Abstraktionsnivåer

Bra fråga + bra mall och svar. Nu med bra utredning av för och nackdelar.

Funktionella stilar

Bra som kräver att man tillämpar sina kunskaper genom att välja stilar och sedan använda dem. Bra bedömningsmall även om det inte är helt solklart hur man ska ge poäng. Ett litet minus är att ni inte skilt på händelser och funktioner som ju är olika saker. Kontextdiagrammet är inte gjort som det är tänkt. Det är inte tydligt vilket som är systemet som ska utvecklas (brukar vara en box med tjockare linjer) och det saknas nog en hel del aktörer. Den ovala ringen antar jag ska ange gränsen mellan yttre och inre domän, men det är ju konstigt att den enda aktörer bara finns i den yttre domänen. Ni som ska tentaplugga får i stället kolla på kontextdiagram i boken för att se hur de bör se ut.

Uppgiftsbeskrivningar

Bra fråga - dock finns det väl fler än tre råd att ge när man gör tasksdescriptions så jag gillar inte formuleringen "finns tre saker". "Don't program"-exemplet är lite vagt. system.exit? Ej förklarat varför detta är designnivå. Skillnaden mellan händelse(förlopp) och feature kan redas ut lite mer, men bra fråga.

Funktionella stilar, prioritering

Bra fråga. (Hade velat ha svenska termer i hela frågan.) Hyfsad bedömningsmall. In/utdata är lämpade att specificera med dataflödesdiagram men själva formatet (datatyp, antal tecken, etc) passar nog data dictionary bättre till. Jag ställer mig också tveksam till lekmäns förmåga att validera dataflödesdiagram. Kul med 80-20-regel-frågan! Dock är det inte tillräckligt tydligt att det egentligen inte är en "regel" efter som det mycket väl kan vara 19-81 eller varför inte 30-70... Det viktiga är att det nog sällan är precis 50-50 ...

Funktionella stilar

Bra fråga som testar förmåga att värdera för/nackdelar. I mallen: en bra utredning av skillnaden mellan olika nivåer på händelser och även hur händelser relaterar till uppgifter och användningsfall på olika nivå.

Funtionella stilar

Bra fråga som testar förmågan att avgöra i vilka sammanhang olika stilar passar. Bra mall. (Dock inte helt uppenbart hur man ska dela ut poäng)

Funktionella stilar, abstraktionsnivå

Bra fråga. Dock borde en nivå till vara med: Designnivå; Screens and Prototypes hamnar där snarare än på produktnivå.

Uppgiftsbeskrivningar, användningsfall

Bra frågor och bra mallar. Fråga 1 kräver nog en liten domänbeskrivning för att fungera på en tentamen (jag tror också att denna fråga kan vara väldigt svår både att lösa och att bedöma för de som inte är insatta - jag tror att man lött hamnar i läget att alla eller ingen klarar denna frågan beroende på hur hård man är när man sätter poäng). Fråga två är på funktionella detaljer och det är enda frågan som lämnats in på detta hittills och ska man ställa någon fråga på funktionella detaljer så verkar denna vara lämplig (detta kan ju faktiskt komma på tentan :-) 

Kravhanteringsverktyg

Kul med fråga på labben. 1a "(avancerade)" är lite kryptiskt. Jag förstår att ni vill undvika att folk svarar word/excell/access, men det är kanske inte verktygens avancerade nivå som kännetecknar dem, utan snarare att de är specialgjorda för att stödja (stora delar) av kravhanteringen, ofta med fokus på kravförvaltning genom livscykeln. Fråga 1b är en tråkig minnesfråga. 1c lite konstigt att ange "fördel" med COTS - de har väl uppkommit för att någon har trott sig se en marknad för dem. Fråga 1d är den fråga som är riktigt bra - här får man verkligen tänka efter och värdera kravhanteringsverktyg utifrån ett praktiskt perspektiv + bra mall - dock tror jag att den är ganska svår för de flesta som inte jobbat praktiskt med kravverktyg.

Formulera kvalitetskrav

Kul uppgift med domänbeskrivning. Bra att man får visa vad man kan genom att skriva krav. Dock har bedömningsmallen en stor svaghet i det att den inte är kopplad explicit till de olika stilarna i Lauesen för resp kvalitetskrav. Det som också inte är bra är att de exempel ni ger inte uttryckta på de sätt som Lauesen rekommenderar, då de tex inte mätbara.

Användbarhetsproblem och användbarhetstestning

I grunden en upprabblingsfråga som kan klaras med minneskunskaper.

Användbarhetstestning och avvägningar mellan kvalitetskrav

En bra fråga som inte är en direkt upprabblingsfråga utan kräver att man kan jämföra två olika tekniker. Dessutom tar den upp svåra avvägningar mellan kvalitetskrav.

Användbarhetsfaktorer

Först en upprabblingsdel, men sedan kommer bra saker: värdering av varför de är viktiga och krav på exempel. De exempel ni angett i bedömningsmallen är bra och uttryckta på ett mätbart sätt i linje ed vad Lauesen rekommenderar.

Prototyper för användbarhetsutvärdering

Bra fråga som tar ett helhetsgrepp och kräver att man sätter in en teknik i sitt sammanhang. Bra svar och rimlig bedömningsmall.

Användbarhetsfaktorer

Bra att frågan kräver förklaring och exempel snarare än upprabbling. Dock hade den varit ännu intressantare om de två olika uppsättningarna faktorer hade jämförts på något sätt – de är ju uppenbarligen relaterade. Mallen och svaren bra.

Kvalitetsegenskaper och prioritering dem emellan

Bra fråga! Kräver förståelse och att man kan förklara, motivera och ge exempel. Den är dock ganska svår för 10 poäng, och jag tror att sista delen av fråga b) kan vara svår för tentanden att lista ut vad frågeställaren är ute efter.

Quality Function Deployment

I grunden en upprabblingsfråga. QFD är väl inte det mest centrala i kursen och de problem som finns med QFD inom kravhantering för programvara är bara delvis belysta.

Eliciteringstekniker – fördelar och nackdelar

Bra fråga som kräver att man värderar för och nackdelar. Poängsättningen är dock inte helt entydig. Jag tror dock att den är ganska svår att både besvara och att bedöma. Man kan också undra om företaget ni beskriver verkligen ska satsa på pilotexperiment före något annat – pilotexperiment ger ju inte information om kraven förrän man har en i stort sett färdig produkt.

Eliciteringsproblem och lösningar

Bra fråga! Kräver att man förstår syftet med eliciteringsteknikerna och kan koppla till problemen de försöker lösa. Bedömningsmallen är bra – dock är exempelsvaren på fråga a) svårbedömda och de exempel som ges i svaret är ganska abstrakta.

Eliciteringsproblem

Upprabblingsfråga som iofs är relevant och bra kunskap att ha men jag vill att en tenta frågar är på en lite mer avancerad nivå.

Kravändringar

Upprabblingsfråga. Saknar litteraturhänvisning. Själva frågan är märkligt formluerad – vadå ”… ny krav till.”? Har missat att reda ut skillnaden mellan krav och defekt.

Eliciteringstekniker

Bra fråga som kräver att man kan ange fördelar. I ert svar dock så svarar ni på mer än vad som frågats efter. Varför inte fråga efter nackdelar också?

Eliciteringstekniker

Mycket bra fråga. Kräver att man jämför och att man har koll på för och nackdelar, dessutom kräver exempel på ett rimligt sätt. Mycket bra svar och bra bedömningsmall.

Prioritering och elicitering

Bra fråga som kräver insikt i olika prioriteringsteknikers för och nackdelar. Eliciteringsfrågan är ganska svår men relevant och kräver värderingsförmåga. Orginellt att fråga efter tekniker som passar dåligt i ett visst sammanhang. Dock kan den nog bli lite svårbedömd.

Eliciteringstekniker

Bra fråga eftersom det finns en koppling mellan tekniker, projektets faser och eliciteringsbarriärer somkräver att man har satt samman olika delar av teorin. Mallen är bra även om det blir ganska svårt att bedöma svaren, men så är det ju med öppna frågor.

Kravhanteringsverktyg

En intressant fråga som gäller labb 2. Kräver insikt och resonemangsförmåga. Dock är det en hel del subjektiva bedömningar inblandade så den blir ju ganska svårbedömd.

Valideringstekniker

I grunden en upprabblingsfråga, tyvärr. Dock efterfrågas exempel vilket är bra. Man hade kunnat göra mycket roligare frågor kring detta som hade krävt att man kunnat värdera och jämföra tekniker, samt använda CRUD-matrisen istf att bara rabbla upp vad C R U D står för. Dessutom finns det många fler än 5 tekniker för validering…

Risker och kvalitetsattribut

I huvudsak en upprabblingsfråga. Riskfrågan är dock bra då svaren ju är på exempelnivå. Kvalitetsattributen är viktiga att kunna. (Konstighet med fråga a): Ett par sätt = 2 st – hur ska man då kunna beskriva tre.)

Kvalitetsattribut

Fråga som ber om upprabbling av kvalitetsattribut och vad man kan göra för att verifiera dessa. Dock har ni inte svarat på hur de kan verifieras utan svarat hur man kan undvika problem (vilket iofs är viktigt). Ni har ej heller svarat fullständigt på er fråga eftersom svaret bara innehåller två exempel.

Riskbedömning vid validering och riskminimering

Mycket bra fråga som kräver att man kan jämföra risker för kund och risker för leverantör samt genom exempel ange vad man kan göra för att miska risker. Bra svar och entydig mall.

Kvalitetsattribut och orsaker till kvalitestproblem

Bra fråga genom att man får med exempel visa att man förstått varför kvalitetsattribut kan vara dåligt uppfyllda. (Ett litet minus är att frågan ej ger 10p vilket var ett tydligt och mätbart krav på tentaproblemet)

Valideringstekniker

En avancerad och omfattande fråga som kräver förståelse för för- och nackdelar samt förmåga att ge exempel och sätta in tekniker i sitt sammanhang. Ni har dock missat att ordet ”simulering” har flera betydelser (jmf föreläsning 6). Förvirrande med två d)-delfrågor, samt att ett svar är ”insprängt” i andra frågor. I svaret har ni missat en viktig poäng med pilot-test: att de bör göras när införandekostnaden vida överstiger implementationskostnaden och man kan tänka sig att bygga om systemet baserat på det man upptäcker i pilottesterna, så länge man inte riskerar höga kostnader i införandet av ett system som ej är tillräckligt bra.

Valideringstekniker

Fråga som mest är baserad på att kunna rapa upp minneskunskaper. Frågorna kring vilket stadium kravspecifikationen måste befinna sig i och vem som kan utföra valideringen är lite mer intressanta. NI har dock ej själva svarat fullständigt på er egen fråga, vilket är ett krav.