Du är projektledare på ett företag som utvecklar kameraövervakningssystem. Du har fått till uppgift att se över möjligheterna att utveckla ett webbaserat kamerasystem till ett fastighetsbolag som skall ersätta deras nuvarande kamerasystem. Det är redan klart att ert företag skall utveckla systemet och i nuvarande läge gäller det att fokusera på elicitering. Ni har beslutat er för att använda följande tekniker:

 

Pilotexperiment (Pilot experiments)

Observation

Fokusgrupper (Focus groups)

 

Motivera användningen för var och en av teknikerna i det givna projektet, ange också vilken typ av information du kommer att få ut av användandet av var och en av teknikerna. Beskriv i vilken fas av projektet informationen från de olika teknikerna kommer att ha störst betydelse. Redogör också för vilka nackdelar som kan finnas med att använda var och en av dessa tekniker.

 

Bedömningsmall

För att få 10 poäng på denna uppgift krävs att man har tagit upp både fördelar och nackdelar med varje metod. Dessutom ska man på ett tillfredställande sätt ha beskrivit varför man bör använda metoden i fråga och i vilken del av projektet som den kan vara till mest nytta. Delpoäng ges för en delbeskrivning av metoden med dess fördelar och nackdelar. Nyckelord för bedömning listas nedan.

Observation:

Tänkbar information:

Nackdelar med nuvarande system.

Önskemål på förbättringar.

Hur systemet kommer att användas och till vad.

 

Del av projektet:

Utveckling.

Användbarhet.

 

Fördelar:

Man får en klar bild över hur systemet kommer att användas.

Man kan upptäcka brister hos nuvarande system som kan åtgärdas i det nya.

Jämfört med att endast fråga användarna får man en bild av hur de är vana att arbeta, saker som förmodligen skulle uppfattas som brister kanske de inte tänker på i och med att de har använt systemet så pass lång tid.

Ger en god domänkunskap.

 

Nackdelar:

Tidskrävande.

Bara ett fåtal åsikter kommer fram.

Användare kan vara negativa mot förändring.

 

Fokusgrupper:

Tänkbar information:

Nackdelar med nuvarande system.

Visioner.

Vilka delar av organisationen som efterfrågar specifika krav.

 

Del av projektet:

Målsättning.

Prioriteringar.

Domänanalys.

 

Fördelar:

Alla intressenter får möjlighet att göra sin röst hörd.

Man kan hitta en gemensam målsättning.

Lättare att få en uppfattning om vad som bör prioriteras.

 

Nackdelar:

Tidskrävande.

Vilka intressenter skall representeras?

Pilotexperiment:

Tänkbar information:

Fungerar systemet som det skulle?

Efterfrågas ytterligare funktioner?

Hur användarvänligt är systemet?

 

Del av projektet:

Verifiering.

 

Fördelar:

Enkelt att verifiera.

Man minimerar riskerna.

Direkt feedback.

 

Nackdelar:

Kostsamt.

Tidskrävande.

Kan inte utföras förrän i projektets slutfas.

 

Lösningsförslag

Observation kan vara lämpligt att använda då man skall ersätta ett gammalt system med ett nytt. Observation används mestadels under utvecklingsdelen av projektet för att studera vilka delar av systemet som är i störst behov av förändringar/förbättringar. Observation är bra eftersom man lära känna produkten från användarnas synvinkel och ser vad de tycker är viktigt att ändra för att de ska bli nöjda med produkten. Det finns dock ett par nackdelar med detta sätt att samla in krav och det är att det tar mycket tid att studera människor och se hur de interagerar med systemet och det är bara ett fåtal röster som kommer att höras.

 

Fokusgrupper är precis som observation en mycket tidskrävande process men med den stora skillnaden att fler kan yttra sina åsikter om systemet. Man får lätt en bild av vad de olika delarna av företaget efterfrågar, vilka intressenter som vill ha vilka funktioner och vad som bör prioriteras och man kan sätta upp en gemensam målsättning. Tyvärr kan man ju inte alltid få allt som alla vill ha utan man måste sålla bland de många önskemålen från de olika grupperna. Detta sätt att elicitera används framförallt när man jobbar med målsättning, prioritering och domänanalysen.

 

Pilotexperiment används med stor fördel i verifieringsprocessen. Eftersom användarna får prova på systemet kan man få bra feedback på vad som inte fungerar, om systemet är lätt att använda och om det är något de saknar. Detta gör att man minimerar riskerna när man sedan introducerar systemet i full skala. Även denna metod är en väldigt tidskrävande uppgift och dessutom kostar det mycket att arbeta på detta sätt.