Fråga

Det finns många tekniker för att elicitera krav. Observation innebär att man studerar det nuvarande arbetssättet, medan Brainstorming innebär att samlas för att på ett kreativt sätt hitta nya lösningar. Jämför dessa två tekniker. Beskriv för- och nackdelar (½ p/st, max 3 p/teknik), samt ge två exempel på lämpliga situationer för varje teknik (1 p/st). Beskriv hur tekniken hjälper till i exemplen.

Lösningsförslag

I många fall kan det vara svårt för användaren att förklara vad de faktiskt gör. Det är lätt att glömma viktiga detaljer och användare beskriver gärna vad de borde göra, inte vad de faktiskt gör (även om de försöker). Genom observationer kan kravanalytikern få reda på vad användarna verkligen gör. Några fördelar:

Nackdelar är bland annat

 

Exempel på situation där observation är bra är då ett nytt system ska ersätta ett fungerande men föråldrat befintligt system. Då kan det gamla systemet och dess användning ge många tips för den nya produkten.

Ett annat exempel är då en analytiker behöver lära sig mycket om det område i vilket produkten ska användas. Observationer ger ofta mer än att ren inläsning.

 

Brainstorm-sessioner är tänkta att skapa en kreativ och fokuserad atmosfär för människor med olika synvinklar. Alla förslag noteras utan att värderas. Förslag leder till fler förslag. I slutet av sessionen, eller hellre dagen efter, sätts prioriteter på de framkomna förslagen. Fördelar:

Nackdelar:

Brainstorm kan till exempel användas i projekt där en helt ny produkttyp ska tillverkas. Då finns kanske inga liknande system att ta intryck av.

Braistorm kan också användas för att prioritera krav. Förståelse för prioriteringen kan spridas bland deltagarna och få dessa att jobba mot ett gemensamt mål. Exempel på situation här är tillverkning av stora system, där en första version av produkten bara kan innehålla de allra viktigaste funktionerna.

Bedömningsmall

Bra exempel på för- och nackdelar ger 1/2 poäng var. Motiverade exempel ger 1 poäng var. Max 5 poäng per teknik kan erhållas.

Referenser

Lauesen, s 338-348