a. (3p.)

Riskanalys (Risk assessment) är en metod som kan användas vid granskning av kravspecifikationer för att identifiera riskfulla delar av specifikationen.

Oacceptabla risker kan man ta hand om på ett par olika sätt, beskriv tre av dessa.

b. (5p.)

Det finns en rad attribut som kännetecknar en bra kravspecification. Nämn minst fem av de som Lauesen tar upp i sin bok och beskriv kortfattat vad de innebär.

c. (2p.)

Utöver de som är rakt jämförbara med Lauesens engelska begrepp använder sig Karlsson av ytterligare några termer. Nämn minst två av dessa.

Lösning:

a.

b.

c.

Rättningsmall:

a.

För full poäng krävs en god beskrivning på två de i lösningen beskrivna alternativen.

b.

För full poäng skall minst fem av begreppen vara korrekta med korrekt beskrivning. Om man enbart anger namnet på begreppet utan beskrivning får man 0,5 p. Detsamma gäller om man kan beskriva ett attribut på ett fullgott sätt men inte kan dess namn. Det räcker att man anger det engelska eller svenska namnet på attributen. Om alla begrepp nämns och beskrivs rätt belönas man med en guldstjärna.

c.

Ett poäng för varje begrepp som man nämnt, dock max 2 poäng.