Dessa frågor är baserade på laborationerna och handlar om kravhanteringsverktyg.

 

1a) Nämn fyra stycken (avancerade) kravhanteringsverktyg på marknaden idag. (2p)

 

1b) Ett av verktygen som undersöktes på laborationerna var ett så kallat utvärderingsverktyg (ett verktyg som är speciellt inriktat på jämförelse av krav), vilket? (1p)

 

1c) Kravhanteringsverktyg är ett slags COTS-produkt. Vad innebär COTS-produkter (kort förklaring) och nämn en fördel med dessa. (2p)

 

1d) Vad tror du ett företag kan ha för nytta av ett kravhanteringsverktyg (motivera)? (5p)

 

 

 

Rättningsmall

 

1a) DOORS, CaliberRM, RequisitePro, RTM Workshop, Focal Point, Catalyse, SLATE, CORE, m.fl. Maximalt 2p. Ett halvt poäng för varje korrekt svar. Om fler än fyra verktyg nämns tas ”sämsta scenario” av fyra verktyg, ex. DOORS, RequisitePro, CaliberRM, Focal Point, Linux ger 1.5p. Word, Excel och Access accepteras inte såsom frågan är ställd.

 

1b) Focal Point ger ett poäng, allt annat ger 0p.

 

1c) COTS står för Commercial of the shelf och är, från kunders och användares synvinkel, en mjukvaruprodukt som finns på marknaden för allmänt bruk. Några fördelar med COTS-produkter:

 

-Billigare än skräddarsydda produkter,

-Går snabbare att utveckla till en färdig produkt,

-P g a tidigare versioner, finns redan en expertis på området och därför innehåller COTS-produkter mindre buggar.

-En möjlighet är att mjukvaran använts av ganska många på företaget tidigare (kanske hemma, tidigare arbeten mm) och därför sparar företaget tid och pengar på inlärning mm.

 

Exempel på svar:

 

-Commercial of the shelf (0.5), enklare att inhandla (0.5). Ger 1p.

 

-En mjukvara som säljs i butiker färdiga, så kallat från hyllan, typ Windows (1p). Det kan vara billigare att köpa en färdig produkt än att utveckla en åt företaget (1p). Ger tillsammans 2p.

 

1d) Nedan nämnda punkter är exempel på fördelar på varför ett företag ska använda verktyg, varje berörd punkt ger en poäng (punkten måste ej nämnas vid namn utan förklaras i sammanhang), dock max 5p. Andra punkter som tas upp får bedömas induviduellt av rättaren och kan också ge max en poäng. Skrivs en uppsats om prioritering ger detta ändå bara en poäng.

Kommunikation. Olika intressenters inblick i projektets framskridning är viktigt, t.ex ska kunder kunna bli informerade när krav ändras och vilken effekt det får på andra krav. Gruppdiskussioner kan initieras med hjälp av verktyg.

Status tracking. En projektledare kan med hjälp av status tracking följa utvecklingen för varje enskilt krav, t.ex om ett krav är implementerat och utvärderat, implenmenterat men ännu inte utvärderat o.s.v.

Förenklar skapandet av en enhetlig kravhanteringsprocess. Forskning har visat att det är mycket viktigt med en välutvecklad kravhanteringsprocess och ett verktyg kan hjälpa till att få en bra struktur på denna.

Spårbarhet. Spårbarhet är en av kravhanteringsverktygen främsta tillgångar. Att kunna spåra krav genom tidigare versioner av dokument och att kunna se vad ändring av krav får för effekt på andra krav är några av det viktigaste anledningarna till att ha kravhanteringsverktyg.

Prioritering. Att kunna prioritera krav på ett välstrukturerat sätt är också en stor fördel, detta kan göras med kravhanteringsverktyg. Man kan gradera kraven efter hur viktiga de är, t.ex på skala från 1 till 5.

Länkning. Det är en stor fördel att kunna länka till andra projekt eller mjukvaruprogram, dett kan användas för att använda standarder och delade dokument från hela databasen.

Attribut. Olika attribut kan sättas till krav för att underlätta prioritering och klassificering. Exempel på attribut är; skapardatum, versionsnummer, status, kostnad och risk.

Återanvändning. Återanvändning av krav som redan använts i sub-system för att undvika dubblering av versioner. Dessa kan sparas i databasen och sedan länkas till när det behövs.

 

Svar av typen: ”Det underlättar kravhantering”, ger inget poäng utan vidare motivation.

 

Exempel på svarsalternativ om kommunikation:

Exempel på svar som ger 0p: Kommunikation

Exempel på svar som ger 0.5p: Personer kan få inblick i projektet.

Exempel på svar som ger 1p: Vid ändring av krav kan berörda personer få automatisk besked via t.ex E-mail.