Syfte:

Syftet med frågan är att kontrollera att studenten har förstått när olika eliciteringstekniker bör användas. Istället för att ta upp alla tekniker som nämns i boken, har tre tekniker som tentamensförfattarna anser viktiga valts ut.

 

Tentamensfråga:

Det finns som bekant ett antal olika tekniker att använda sig av när man ska elicitera krav, och dessa tekniker lämpar sig olika bra beroende på vad det är som man ska elicitera. Du ska beskriva tre olika situationer/projekt där följande tre tekniker passar in:

a)      Gruppintervju (4p)

b)      Pilot experiment (3p)

c)      Förhandling (Negotiation) (3p)

Försök att beskriva vad det är som ska utrönas med hjälp av eliciteringstekniken och varför just den tekniken passar så bra för vald situation.

 

Svar: (s 338-340, 345-347)

a)      Gruppintervjuer är bra att använda sig av då man vill utröna vilka krav användarna har på ett existerande system, oftast för att man vill utveckla ett nytt som bättre stödjer de uppgifter användarna vill att systemet ska utföra. Fokus bör ligga på att intervjua olika typer av användare för att få så bred bild av det nuvarande systemet och dess brister som möjligt. När man efter ett tag börjar förstå domänen och problemen blir det lättare att ställa mer specifika frågor för att verkligen komma fram till vad det är som är kritiskt i systemet för de olika användargrupperna.

b)      Pilot experiment är bra då man vill elicitera krav på ett eventuellt nytt system som kommer att verka på ett annorlunda sätt än det som används idag, genom att pröva olika lösningar. Här kan det vara lämpligt att använda COTS-produkter i de fall det finns lämpliga sådana för att till en rimlig kostnad testa olika alternativ. Det riskerar att bli väldigt dyrt att ta fram ett par fungerande prototyper själv varvid detta knappast är ett rimligt arbetssätt.

c)      Förhandling är lämpligt att ta till då man har intressenter med olika lösningsförslag på de problem som finns i ett existerande system. Här vill man elicitera de mål som de olika parterna har (vilka oftast är samma) för att med utgångspunkt från målen förhandla fram en lösning som passar båda.

 

Bedömningsmall:

Bedömningen får ske beroende på hur väl rättaren anser att studenten har fått med och förstått de viktigaste delarna av varje teknik. Det kan vara svårt att kräva att vissa specifika saker ska tas upp utan bedömningen får ske efter bästa förmåga. Eftersom det finns mest att säga om ”Gruppintervjuer” får denna fråga 4p och de övriga får 3p.

 

Kommentar:

Frågan kräver att studenten kan några av eliciteringsteknikerna och vet när de är lämpliga att använda. Det anser vi vara viktigt att kunna, även om det kanske av en del ses som utantillkunskap. Vid övningen (vecka 4) framkom det att det i många situationer kan fungera med olika eliciteringstekniker så mycket vikt i bedömningen hamnar på om studenten motiverar tekniken för vald situation, hellre en att absolut rätt situation väljs.