Syfte:

Syftet med frågan är att kontrollera att studenten har förstått vad validering av kravspecifikationen med avseende på risk innebär. 

 

Tentamensfråga:

Vid validering av en kravspecifikation bör man (förutom att se till viktiga egenskaper så som korrekthet, fullständighet, otvetydighet mm) granska ifall det finns inbyggda/dolda risker i form utav krav, som kan vara till besvär för genomförandet av projektet. Din uppgift är att förklara vilken typ av, och ge exempel på, krav som innebär risk för kunden och krav som innebär risk för leverantören. Ge sedan förslag på hur man kan omarbeta kravspecifikationen så att den inte längre innehåller dessa risker som du nämnt. (10p)

 

Svar: (s 392)

Den största risken som kunden har är att systemet inte uppfyller kundens behov trots att det uppfyller alla krav som specificerats för systemet. T ex kan kraven vara på för hög nivå; I kravspecifikationen står det att systemet ska ha en snabb svarstid för en viss typ av beräkningar, vilket för kunden betyder 1 sekund, men leverantören tror att 10 sekunder får anses vara snabbt i sammanhanget och utgår således från det senare under implementationen. Lösningen på denna typ av problem är att skriva mer precisa krav för de delar som är kritiska för systemet så att det verkligen uppfyller kundens önskemål.

 

För leverantörens del innebär riskfyllda krav ofta krav som riskerar att förlänga och fördyra implementationsfasen. T ex kan kravspecifikationen innehålla krav på kompabilitet med nya standarder som är på väg att lanseras men som ej ännu är fastställda alternativt att produkten är beroende av tredje parts produkt som ej ännu finns ute på marknaden, exempelvis; Programvaran skall gå att installera i en handdator som stödjer 3G standarden för överföring av filer mellan datorer och handhållna enheter.

Genom att isolera de delar av systemet som är beroende av ”osäkerheterna” så kan man se till att inte hela systemet blir oanvändbart bara för att interagerande system inte utvecklas som förutspått. Information om detta bör finnas i kravspecifikationen.

 

Bedömningsmall:

1p för att man angivit rätt riskbärare

2p för att man givit ett bra kravexempel

2p för att man föreslagit en rimlig lösning

 

Kommentar:

Ganska mycket av frågan är tagen direkt ur boken men författarna anser inte att den kräver någon specifik kännedom om exakt vad som står i boken. Med god kännedom om validering bör man känna till att man även ska se till att kravens utformning kan medföra risker för projektet.