Kravhantering, Tentamensuppgift 1 (förslag)

(testar kunskaper i kravanalys och kunskap om projektmodeller)

a)

Projektyper (7p)

Ett sjukhus ska köpa in ett nytt administrationssystem. Sjukhuset anlitar ett konsultföretag för att skriva en komplett kravspecifikation och kartlägga de speciella behov som existerar.
(i) Resonera dig fram till en typ av projekt som skulle kunna beskriva detta tillvägagångssätt. (2p)

En kravspecifikation produceras och sjukhuset vill nu hitta ett företag som kan utveckla administrationssystemet på ett tillfredsställande sätt.
(ii) Nämn en projekttyp som beskriver ett lämpligt tillvägagångssätt för att hitta en leverantör. Beskriv kortfattat hur det går till. (2p)

Ett företag (Software AB) kontaktar sjukhuset och säger sig ha ett färdigt administrationsverktyg som uppfyller sjukhusets krav. Det visar sig dock att verktyget måste anpassas för att till fulllo uppfylla alla krav. Sjukhuset beslutar sig till slut för att köpa administrationsverktyget samt anlita Software AB för att göra de förändringar som krävs.
(iii) Vad kallas en produkt av den typ som Software AB erbjuder sjukhuset. Ge minst ett exempel på en sådan produkt. (1p)
(iv) Vilka typer av projekt skulle kunna beskriva framställningen av det slutgiltiga systemet? Nämn minst två projekttyper och motivera varför just de passar in. (2p)

b)

Kravanalys (3p)

Dessa tre krav ingick i sjukhusets kravspecifikation:

R1. Namn och personnummer skall kunna registreras i systemet.
R2. Då användaren anger namn och/eller personnummer skall all tillgänglig information och den tillhörande patienten presenteras.
R3. Systemet skall kunna hantera uppgifter från den redan befintliga databasen.

Beskriv nivåtillhörigheten för det tre kraven ovan. Motivera varför de tillhör respektive nivå väl.

Svar/Rättningsmall för a):

(i) Olika typer kan ge poäng om motiveringen är bra. Contract development eller Time and material development ger full pott. Andra typer med bra motivering kan ge 1 poäng. Exempel: Contract Development är ett mycket vabnligt förfaringssätt, köparen och utvecklaren skriver avtal om vad som ska göras och sedan inväntar kunden leverans.
(ii) Tender. Kunder skickar RFP och får in offerter, väljer bästa kostandsförslaget.Staten tvingas enligt lag att göra på detta sätt då man ska investera, för attge många leverantörer möjlighet att konkurrera om kontraktet.
(iii) COTS. Ex: Microsoft Office, BAAN, SAP. Commercial Off The Shelf, stort kobinerat programpaket som tillhandahåller flera olika funktioner. Kan modifieras till kunden vid behov.
(iv) Contract development, Time and material development eller COTS purchase med bra motivering ger full pott. Ett svar skulle kunna vara: Sjukhuset gör alltså ett COTS purchase och sedan ingår man i ett Contract Development- samarbete med Software AB, om att de ska modifiera produkten på lämpligt sätt.
Görs bra antaganden och motiveras svaret bra ges poäng även för andra projekttyper.

Svar/Rättningsmall för b):

R1. Är av typen domänkrav. Kravet beskriver vad användare+system ska kunna utföra och är därför ett domänkrav.
R2. Är av typen produktkrav. Beskriver Input/Output, samt vad produkten/systemet ska göra resp. vad användaren gör.
R3. Kan vara både design- och domänkrav. R3 ställer krav på hur systemet ska vara uppbyggt och kan därför ses som ett designkrav (ställer helt enkelt krav på hur programmeringsdesignen ska se ut). Domänkrav för att det är ett allmännt krav som ställs på att kompatibilitet med gamla system ska finnas och fungera.

1 poäng per rätt idenitiferad nivå OCH motivering. Det viktigaste är en bra och fullständig motivering. Om man svarar "fel" men trots allt visar att man förstått vissa skillnader mellan kravnivåerna kan max 2 poäng ges på hela uppgiften.