Tentamensuppgift 1

1a)  Nämn tre av projektmodeller som beskrivs av Soren Lauesen. (1p)

1b)  Beskriv tillvägagångssättet för kravframtagningen hos respektive modell. (3x2p)

1c)  Nämn en för- och en nackdel hos de tre, i uppgift a, valda modellerna. (6x0,5p)

Rättningsmall:

1a)  Godtagbara projektmodeller: 1The traditional approach, alternativt Product-level requirements. 2The fast approach, alternativt Domain-level requirements. 3The two-step approach, alternativt Domain-level requirements plus design-level requirements. 4Contracts and price structure. Om antalet nämnda projektmodeller understiger tre erhålls 0p. Utifall att fler än tre olika projektmodeller omnämns erhålls endast tre poäng då alla omnämnda projektmodeller är godtagbara sådana. (Lauesen kapitel 1.7.1-1.7.4)

1b)  Varje enskild projektmodell kan ge maximalt 2p. Tre projektmodeller renderar därför i 6p totalt. Det är rättarens uppgift att bedöma hur väl svaret överensstämmer med de utmärkande dragen hos den valda projektmodellen. Med tillvägagångssätt menas t.ex. för ”The traditional approach” att man intervjuar intressenter, läser dokument etc, för ”The fast approach” att man sätter sig ner med en expertanvändare och ber den beskriva olika uppgifter som den använder systemet till (user tasks). (Lauesen kapitel 1.7.1-1.7.4)

1c)  Varje enskild för- eller nackdel ger 0,5p. Om en för- eller  nackdel som hör till en annan modell tas med, räknas varje felaktigt entitet som -1p. Dock kan den totala poängskörden för uppgiften ej understiga 0p.  (Lauesen kapitel 1.7.1-1.7.4)

 

 

Grupp H,

Carl Ekdahl, Andreas Ekvall, Hannes Lindbeck, Joakim Trang