Fråga:

a. Vilken är den största skillnaden mellan användbarhetstestning (usability testing) och heuristisk utvärdering (heuristic evcaluation) i avseende på tillvägagångssätt?

Vilka viktiga skillnader i resultatet från de två metoderna finns, detta med tanke på de riktiga problem som finns? Rita en bild. (7 p)

b. Ge tre exempel på hur två kvalitetskrav kan vara motverkande i det avseendet att en förbättring av den ena medför en försämring av den andra. (3 p)

 

Rättningsmall:

a. 2 poäng om man kan förklara skillnaderna i den första delen så som nedan.

4 poäng om man kan redogöra för skillnaderna. Man ska också förklara att man i användarbarhetstestning finner en delmängd av de riktiga problemen och i heuristisk utvärdering finner en mindre delmängd samt ytterligare problem utanför kundens problem.

1 poäng för en bild som beskriver detsamma som Lauesens.

En användbarhetstestning genomförs med riktiga användare tillsammans med det aktuella systemet. I en heuristisk utvärdering försöker man med hjälp av en expert att finna eventuella fel och brister.

Med ett användarbarhetstest finner man en del av de riktiga problem som finns, dock inte alla. En heuristisk utvärdering däremot finner en stor mängd problem varav en del inte ens har med de riktiga användbarhetsproblem som finns. Detta kan vilseleda utvecklarna genom att man tror sig ha problem som inte kunden upplever.

Bild från Lauesen:

b. 1 poäng för varje välmotiverat par dock max 3 p.

Användbarhet (usability) – säkerhet (security)

En ökad säkerhet kan medföra att systemet blir mer invecklat att använda, t ex med inloggningsfunktioner och liknande.

Underhållsbarhet (maintainability) – prestanda (performance)

Ett system med hög prestanda kan kräva komplicerad kod som är svår att förstå sig på för den oinvigde och således även vara svår att underhålla.

Användbarhet – prestanda

Ett system med omfattande hjälpfunktioner och guider för den ovane användaren kan vara svårt att göra om det samtidigt skall ha en hög prestanda gällande svarstider och dylikt.