Tentaproblem 1

 

Förklara kravhanteringsprocessen enligt Karlssons modell.

 

 

Bedömningsmall

 

För full poäng skall Karlssons spiralmodell med följande nyckelord

 

Ovanstående nyckelord ska förklaras på ett tillfredställande sätt.

 

Det ska även finnas med att processen kan ses utifrån två olika vinklar, kundens respektive leverantörens, samt en förklaring på skillnaderna mellan de två olika synvinklarna.

 

Lösningsförslag

 

Karlssons spiralmodell

Samla in krav

Insamlandet av krav ska ge en övergripande bild av hur systemet ska se ut. Det ska även ge en god information till leverantören om hur domänen som systemet skall användas i ser ut. Det finns flera svårigheter som är relaterade till kravinsamlingen. De vanligaste är:

 

Dokumentera krav

Dokumentationen ska ske i kravspecifikation, kravdatabas eller liknande så att kraven är lättöverskådliga. Kvalitet på dokumenten är viktig då dessa ligger till grund för kontrakt mellan leverantör och kund, kommande utveckling samt verifiering av systemet.

 

Validering av krav

Validering syftar till att fortlöpande säkerställa att kraven är korrekta och att alla intressenter har samma bild av kraven.

Ett vanligt sätt att validera kraven är genom att inspektera dem och på så sätt upptäcka defekter. Ett annat sätt kan vara att bygga en prototyp.

 

Prioritera krav

Prioritering av krav är viktigt för att få ett så effektivt sätt att arbeta på som möjligt. Då det ofta finns krav som är viktigare för systemet än andra kostar det bara tid och pengar att utveckla applikationer som inte kommer att användas.

 

Planering och förvaltning av krav

Planering av krav ska ge en överblick i vilken version av systemet som kraven ska finnas med i. Förvaltningen sker under hela utvecklingsprocessen, för att bl. a. säkerställa att alla i processen vet vilka krav som gäller. Här görs även en uppskattning av hur mycket tid och pengar som krävs om ett krav skall ändras.

 

Leverantörens synvinkel

Kravhanteringsprocessen skall tydliggöra kundens och andra intressenters nuvarande och framtida behov. Processen skall även gen nya idéer till företaget.

 

Kundens synvinkel

Det nya systemet skall tillgodose de krav och förväntningar kunden har. Det skall även ge en teknisk lösning som ligger före konkurrenterna.