Fråga:

Lauesen talat om fem användbarhetsfaktorer (usability factors). Vilka är det, vad betyder de och varför är de viktiga?

Ge exempel på hur kan man ställa krav på dem.

 

Lösningsförslag:

Lätt att lära (ease of learning): Tar upp hur lätt det är för olika användargrupper att lära sig systemet. Om systemet är svårt att lära sig ger användaren upp och tiden som behövs för att lära upp användare kostar företaget pengar. Det kan även krävas speciell personal för att kunna utbilda användare i hur systemet ska användas, även detta kostar pengar.

Uppgifts effektivitet (task efficiency): Tar upp hur effektivt systemet är för vana användare. Ett system ska vara effektivt för vana användare och erbjuda möjligheter att kunna använda ev. snabbkommandon för användare som vet vad de vill. Ett ineffektivt system gör att användarna antingen måste vänta länge på att systemet ska laddas eller måste gå igenom många olika nivåer för att hitta det de vill. Det gör att användaren blir stressad och inte vill använda systemet.

Lätt att komma ihåg (ease of remembering): Tar upp hur lätt det är att komma ihåg systemets funktioner för en användare som endast använder det ibland. Det är viktigt för att en användare som endast använder systemet mindre frekvent inte ska behöva lära om för varje gång systemet ska användas.

Subjektiv tillfredställelse (subjective satisfaction): Tar upp hur nöjd användaren är med systemet. Tillfredställelse hos användaren är viktigt då en person som trivs med ett system vill gärna använda det igen.

Lättförståelighet (understandability): Tar upp hur lätt det är att förstå vad systemet gör. Detta är viktigt för att kunna klara av situationer som ligger utanför de vanliga rutinerna, tex felmeddelanden eller när systemet fallerar.

 

Exempel: Här följer exempel på krav som kan ställas.

Lätt att lära: Nybörjare ska klara av att utföra uppgift X och Y inom 10 minuter.

Uppgifts effektivitet: Det ska krävas max 7 knapptryckningar för att utföra uppgift Z.

Lätt att komma ihåg: En användare som inte använt systemet på 30 dagar ska inom 5 minuter kunna genomföra uppgift Q, R och S.

Subjektiv tillfredställelse: 80 % av användarna ska tycka att systemet är lätt att använda och skulle rekommendera det till andra.

Lättförståelighet: Erfarna användare ska kunna klara av att lösa 40 % av ovana situationer som uppstår.

 

Bedömningsmall:

De olika användbarhetsfaktorerna med förklaring ger 0.5p/faktor. En utförlig förklaring till varför de är viktiga ger 1p/faktor. Exempel på hur man kan ställa krav på dem ger 0.5p/faktor. Anledningen till att förklaringen ger högre poäng är att denna kräver en viss förståelse från elevens sida.