Tentaproblem 3

Ett företag tänker tillverka ett datasamordningssystem avsett för sjukvården inom en avgränsad region. Systemet är tänkt att fungera som en central databas där kliniker kan hantera samtliga patientjournaler i regionen. I en rapport ska företaget prioritera olika egenskaper hos systemet för att avgöra hur budgeten ska fördelas. Dessa egenskaper ska åskådliggöras i en kvalitetstabell enligt nedan.

 

 

Critical

Important

As usual

Unimportant

Ignore

Integrity/Security

 

 

 

 

 

Correctness

 

 

 

 

 

Reliability/Availability

 

 

 

 

 

Usability

 

 

 

 

 

Efficiency

 

 

 

 

 

 

a)                  Förklara hur en kvalitetstabell ska användas, och definiera kvalitetsfaktorn ”As usual”. (2)

b)                  Fyll i tabellen med ovanstående system i åtanke. Svaren ska motiveras väl. Går det att avgöra budgetens fördelning enbart med dessa fem egenskaper som underlag? (3)

 

För att ge god service till köparen av samordningssystemet ska krav beträffande hjälp och support från tillverkaren formuleras. Ge exempel på ett krav som beskriver hur tillverkaren ska agera om systemet havererar…

 

c)                  …då kravet innebär att risken ligger hos leverantören. Motivera! (2)

d)                  …då kravet innebär att risken ligger hos kunden. Motivera! (2)

e)                  Vilket av ovanstående krav är att föredra i detta fall? Motivera! (1)

 Lösning och bedömningsmall

a)                  ”En kvalitetstabell ska beskriva om vissa egenskaper i systemet ska prioriteras högre än andra. Detta ska i så fall ske på bekostnad av andra egenskaper i systemet. Snittet ska i princip hamna på As usual om de varken har mer eller mindre resurser än normalt. ’As usual’ innebär alltså att företaget varken lägger ner mer eller mindre resurser på aktuell produkt än de brukar lägga på andra produkter.”

 

1 poäng ges för förståelse för att prioritering av vissa egenskaper sker på bekostnad av andra. 1 poäng ges för en korrekt godtagbar beskrivning av begreppet ”As usual”.

 

b)                 

 

Critical

Important

As usual

Unimportant

Ignore

Integrity/Security

1

 

 

 

 

Correctness

2

 

 

 

 

Reliability/Availability

 

 

3

 

 

Usability

 

 

4

 

 

Efficiency

 

 

 

5

 

 

  1. ”Integriteten i ett sjukvårdssystem är av yttersta vikt och hittas minsta lilla säkerhetslucka i systemet riskerar företaget allvarliga påföljder såsom böter, stämningar, etc.”
  2. ”Felaktig data i en patientjournal eller annan medicinsk handling kan leda till felaktig behandling vilken i sin tur kan få svåra konsekvenser.”
  3. ”Systemet kräver inte mer tillgänglighet eller pålitlighet än vad som är brukligt för datasamordningssystem. Naturligtvis får ingen information gå förlorad, men det är ett ’normalt’ krav för alla system av denna typ.”
  4. ”Vårdpersonalen som kommer att använda systemet kommer förmodligen att ha  tid att utbildas tillräckligt. Denna utbildning får inte bli för dyr, men användarvänligheten bedöms ändå  inte vara viktigare än ’vanligt’.”
  5. ”Systemet kommer inte att vara tidskritiskt eftersom patientjournaler kan fyllas i vid passande tillfälle. Inte heller vid hämtning av information spelar sekunder någon större roll. Här kan man eventuellt spara resurser.”

 

”Här behöver man spara in på andra egenskaper än de fem ovan nämnda, eftersom den prioritering som gjorts kräver en snittkostnad som är högre än As usual. Det går alltså inte att få ett helhetsintryck över budgetens fördelning utan att beakta övriga systemegenskapers prioritering som t ex maintainability, testability, flexability, etc.”

 

För visad förståelse av de olika egenskapernas innebörd, där de är insatta i ett relevant sammanhang, ges 0,5 poäng per egenskap. Förklaras det även att budgetens fördelning beror på fler egenskaper än de fem som finns med i tabellen ges ytterligare 0,5 poäng.

c)                  ’Vid driftstopp är det leverantörens skyldighet att reparera felet inom 24 h. Vid övriga mindre akuta systemfel skall reparationen ske inom 48 h.’ Denna kravformulering innebär en risk för leverantören eftersom det ställs stora krav på att denne alltid har resurser tillgängliga. Troligtvis finns det en överenskommelse mellan leverantör och kund att om detta krav bryts måste en viss ersättning betalas av leverantören.”

d)                  Inom en period på två år från systemets leverans är det leverantörens skyldighet att reparera alla fel på systemet. Detta krav innebär en stor risk för kunden, dels eftersom det inte finns någon som helst garanti för att felet åtgärdas inom rimlig tid, och dels eftersom fel efter två år inte inkluderas i supporten.”

e)                  Eftersom det är mycket viktigt att systemet fungerar är det rimligt att kunden erbjuds god service av leverantören. Naturligtvis kan kravet inte gälla i all oändlighet, eftersom det är omöjligt att veta företagets situation några år fram. Hursomhelst, skulle kravet i  d) gälla är det ytterst tveksamt om systemet skulle få någon köpare överhuvudtaget.

 

Bra krav och god motivering ger 2 poäng vardera för uppgift c) och d). Gränsfall kan ge 1 poäng. Ett vettigt resonemang i deluppgift e) som leder till att kravet i c) är att föredra ger 1 poäng.