Syfte:

Syftet med frågan är att kontrollera att studenten har förstått hur man få in användbarhet i kravprocessen genom prototyper som produceras i de inledande faserna av programvaruutvecklingen.

 

Tentamensfråga:

Ett bra sätt att säkra att man utvecklar ett användbart och användarvänligt system är att använda sig av prototyper. Din uppgift är att förklara vad en prototyp är, när och hur man bör använda den samt för vilken eller vilka projekttyper som metoden lämpar sig bra för. (10p)

 

Svar: (s 248-253)

En prototyp är (som namnet antyder) bara en modell av det framtida systemet, t ex en skärmbild, en skiss på ett papper eller något annat som ger den tänkta användaren en bild av hur systemet (eller en del av det) kommer att se ut och fungera. Prototypen bör produceras i början av kravprocessen för att dels eventuellt generera förslag på funktioner (funktionella krav) men framför allt för att utveckla gränssnittet mot användaren så att man säkrar att systemet blir användarvänligt.

 

Prototypen testas genom att en framtida användare får en kort introduktion till systemet och sedan ges olika uppdrag som han ska utföra. Antingen kan man bara observera tyst och anteckna vad användaren gör eller så kan man be honom ”tänka högt” och förklara vad han gör under tiden han utför uppdraget. Målet med testet är att få fram vilka olika problem som uppstår vid användandet av systemet så att dessa problem åtgärdas innan hela systemet är färdigt.

 

Metoden att använda sig av prototyper för att utveckla användbarheten är bra för de flesta typer av projekt men framför allt är den bra då man utvecklar system som används av personer som inte har så stor datorvana. Det kan nämligen vara svårt för utvecklarna att sätta sig in i deras tankebanor och logiska slutsatser i och med att de antagligen har helt olika syn på datorer och hur de används.

 

Bedömningsmall:

Om 10 poäng ska utdelas bör de fördelas enligt följande:

2p för ”vad” (viktigt att veta att det ej behöver vara färdigt system)

2p för ”när” (tidigt i utvecklingsprocessen, funktionella krav)

4p för ”hur” (användare, två metoder, resultat)

2p för ”projekttyper” (det mesta går bra här bara studenten motiverar)

 

Kommentar:

Ganska lätt fråga men viktig att kunna (tycker vi). Prototyper är det bästa sättet att utveckla ett användarvänligt system från grunden så man slipper en massa kostsamma justeringar mot slutet.