E:2116

Master Thesis Seminar: Arbetsprocess vid kravställning på befintligt testverktyg – framställning och utvärdering

Date: June 09, 2008 (Monday) at 13:15

Titel: Arbetsprocess vid kravställning på befintligt testverktyg – framställning och utvärdering

Examensarbetare: Johan Lasson, Per Lorin

Opponent: Lars Berglund

Sammanfattning:

I mjukvaruutveckling får kravhanteringen en allt viktigare och mer betydelsefull roll och mer tid och pengar läggs på denna fas. Kravhanteringen och dess ingående aktiviteter är väl beskrivna i litteraturen, men det finns områden som kan utredas ytterligare. Framförallt råder det brist på övergripande arbetsmodeller och processbeskrivningar där nödvändiga aktiviteter beskrivs och förklaras, när de bör användas och för vilket syfte.

Något som blir allt vanligare i dagens mjukvaruindustri är utveckling och förbättring av befintliga system. Det finns en mängd olika mjukvarusystem i bruk och en del av dessa behöver vidareutvecklas för att möta nya krav och förutsättningar som ständigt förändras. Det som saknas inom detta område är vilka arbetsmetoder som ska tillämpas, exempelvis för att ta beslut kring ett projekts eller mjukvaras fortsatta existens. En fråga som dyker upp är: – Hur grundas och tas beslut kring ett projekts eller mjukvaras fortsatta existens?

Rapporten föreslår en arbetsprocess för vidareutveckling av befintligt system. Arbetsprocessen beskriver vad och i vilken ordning olika aktiviteter bör göras för att utnyttja den kunskap som redan finns kring systemet.

Den föreslagna arbetsprocessen är tillämpad på företaget Endevo AB’s testhanteringsverktyg TestMatrix. Rapporten utreder och resonerar kring de ingående aktiviteterna i arbetsprocessen och slutsatsen visar på att modellen var tillämpar på det aktuella fallet. Om den kan generaliseras för att användas i andra sammanhang kan inte bekräftas. För det ändamålet rekommenderas att fler fallstudier genomförs, som då kan visa på arbetsprocessens användbarhet.

Room: E:2116

Last modified Dec 9, 2011 12:59 pm by Mikael.Antic@cs.lth.se

0329